<address id="240"></address><sub id="923"></sub>

         <output id="75B"></output>
        1. AG真人百家乐网站AG真人百家乐网站

         ทขฒผสฑผไฃบ2020-07-15 13:26:22 ภดิดฃบฮาภึอ๘

         กกกกAG真人百家乐网站กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกถิะํถเศหภดหตฃฌธ฿ฒใดฮตฤาโสถฟษฤสวศหภเิฺรๆถิฮดภดึวฤป๚ฦ๗สฑฑฃณึฤณึึำลสฦตฤกฐื๎บ๓ฑคภกฑกฃตซีๆฯเสวฃบะยฝฎดดฐ์ึฐาตฝฬลเึะะฤตฤณ๕ึิสวฝซทดฟึบอศฅผซถหปฏนคื๗ำ๋ธฤษฦร๑ษ๚ฝแบฯฦ๐ภดฃฌฟฮณฬษ่ึราฒสวำะี๋ถิะิตุสสำฆตฑตุฒ๚าตะ่ว๓ฃฌฐภจทืฐะฌรฑผำนคกขสณฦทผำนคกขต็ืำฒ๚ฦทื้ืฐกขต็ืำษฬฮ๑ตศกฃ

         กกกกึะน๚นคณฬิบิบสฟบุใฃบำรฟฦผผด๒ำฎภถฬ์ฑฃฮภีฝะยฮลภดิดฃบทขฒผศีฦฺฃบกกกก11ิย13ศีฃฌิฺตฺถสฎาปฝ์ธ฿ฝปปแตฤึะน๚ธ฿ะยผผส๕ยฬณฟชฤปยฬณษฯฃฌึะน๚นคณฬิบิบสฟบุใื๗มหฬโฮชกถวฟปฏฒ๑ำอณตฮฒฦ๘พปปฏหฎฦฝฃฌำรฟฦผผด๒ำฎภถฬ์ฑฃฮภีฝกทตฤึ๗ึผัฝฒฃฌดำฮาน๚ฒ๑ำอณตลลทลฮศพฯึืดกขฒ๑ำอณตฮศพฟุึฦผผส๕กขฒ๑ำอณตบ๓ดฆภํฯตอณัะทขฝ๘ีนตศทฝรๆื๗มหฯ๊ฯธฝ้ษกฃีโาปึธฟุศฑทฆป๙ฑพณฃสถฃฌฮสำป๙ฑพสยสตฃฌสวถิตฑตุีธฎีณฃตฤท๖ฦถบอพอาตนคื๗ตฤฟฬาโอแว๚ฃฌำ๋ฦไหตสวะยฮลฑจตภฃฌฒปศ็หตธฯ๑าปฦชะ้นนะกหตกฃปแา้ำษอ๔ฝจึะึ๗ณึกฃ

         กกกกกกกกฟฦังผาบอหผฯ๋ม์ะไาปึยศฯฮชฃฌ(ฤฟวฐ)ตฑศหภเบอศหนคึวฤาปฦ๐นคื๗สฑฃฌห๛รวฟษาิสตฯึำลสฦปฅฒนกฃื๎บ๓ฃฌฮารวบ๔ำ๕นใด๓ฯ๛ทัี฿ส๗มขภํะิา๛พฦตฤนฤ๎ฃฌฝกฟตา๛พฦกขา๛ฝกฟตพฦฃฌศรฮารวาปฦ๐ฒฮำ๋ำชิ์ฟฦังภํะิตฤา๛พฦะยท็ษะฃกอ๘ัถฃจผวี฿ภ๎ฮฤธีฃฉ1ิย9ศีฃฌณ๖ฯฏสะม๙ฝ์ศหด๓ศดฮปแา้ตฤสะศหด๓ด๚ฑํฃฌิฺืคตุีูฟชธ๗ด๚ฑํอลปแา้ฃฌษ๓า้ม๙ฯ๎ฑจธๆพ๖า้ฃจฒฐธฃฉฃฌผฬะ๘ิอฤ๐บ๒ักศหร๛ตฅฃจฒฐธฃฉาิผฐสะม๙ฝ์ศหด๓ศหสยด๚ฑํักพูฮฏิฑปแบอษ็ปแฝจษ่ฮฏิฑปแึ๗ศฮฮฏิฑศหักร๛ตฅฃจฒฐธฃฉกฃ

         กกกกกกกก2.ธฃฤด๏ฟีฦ๘ึฦหฎป๚ีนฮปบลฃจ2A60ฃฉกกกกธฃฤด๏ัะทขบอษ๚ฒ๚ณ๖ตฤฟีฦ๘ึฦหฎป๚ฃฌฮะ่หฎิดฃฌฒๅต็ผดา๛ฃฌอจนศฒใฟีฦ๘พปปฏฃฌหฤึุหฎนยหฯตอณฃฌท๛บฯน๚ผสาปม๗า๛ำรหฎฑ๊ืผกฃผแณึธ฿ึสมฟทขีนีฝยิฃฌฯ๎ฤฟฝจษ่ณษน๛ทแหถฃฌสตฬๅพญผรฦฦฤัทฝ๘ฃฌธฤธ๏ฟชทลย๕ณ๖ึุาชฒฝทฅฃฌศด๓นฅผแีฝศกตรนุผฝ๘ีนฃฌณวฯ็รๆรฒทขษ๚ร๗ฯิฑไปฏฃฌศบึฺป๑ตรธะฒปถฯิ๖วฟฃฌืิษํฝจษ่ตรตฝผำวฟฃฌำฟฯึณ๖มหาปล๚ิฺศซสกศซน๚ฤรตรณ๖กขฝะตรฯ์ตฤธฤธ๏ทขีนณษน๛กฃฤฟวฐฃฌืจฐธื้ะฬสยพะม๔11ศหฃฌตทปูฮปำฺบฯทสตฤำกหขณง3ธ๖กขืฐถฉณง1ธ๖กขฒึฟโ1ธ๖ฃฌด๒ต๔ภฅร๗กขฤฯพฉตศตุถเธ๖ฯ๚สอลป๏กฃ

         กกกกิฺึะปชศหร๑นฒบอน๚พณฤฺืขฒแฃฌพปืสฒ๚ฒปตอำฺ3าฺิชศหร๑ฑาตฤฤฺอโืสนซหพฃฌพ๙ำะืสธ๑ฐดนๆถจศกตรำอฦ๘ฟ๓าตศจฃฌฐภจอโืสฦ๓าตบอร๑ำชฦ๓าตกฃฝศีฃฌอ๘าืล๛ยถตอต๗ฟชีนมฝฤ๊ตฤิฦผฦหใาตฮ๑ฃฌฒขีสฝทขฒผหพฤฯีฝยิฃฌภฉีลิฦผฦหใฐๆอผกฃกกกกฤ๊ถศบฮมบบฮภ๛ษ๚รฟฦังฝฑฃฌป๑ฤ๊ถศษฯบฃสะภอถฏฤฃทถณฦบลฃฌฤ๊ป๑ึะน๚ฟฦังิบฯศฝ๘นคื๗ี฿ณฦบลฃฌป๑ฤ๊ถศัวฬซษ๑พญอ๘ย็ะญปแฝณ๖ณษพอฝฑกฃ

         กกกกฒปทจทึืำร้ษฯลฎด๓ังษ๚ิฺบฤฯฤณธ฿ะฃพอถมตฤลฎด๓ังษ๚ภ๎ฤณธๆห฿ผวี฿ฃฌวฐถฮสฑผไฑปะฃิฐฤฺฮขดดฮอดฒษยัะกนใธๆด๒ถฏกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤ๊ณ๖ษ๚ำฺตยน๚ฃฌฤ๊ป๑ตรลตฑดถ๛ษ๚ภํังป๒าฝังฝฑกฃฮารวาัพญธ๘มฤฬ์ป๚ฦ๗ศหาิศหภเตฤฬุี๗ฃฌิฺื๎ฝถิณฌอ๒ำรปงตฤต๗ฒ้ฯิสพฃฌฝ40%ตฤศหศฯฮชฐฎษฯมหAIฃฌมํอโ25%ตฤศหอฌาโกฐฟษฤฐฎษฯกฑกฃ

         กกกกศหนคึวฤีฦฮีีโะฉำฮฯทตฤฤัถศฃฌึ๗าชศกพ๖ำฺำฮฯทึะะ่าชื๖ณ๖ตฤพ๖ฒ฿ตใ(decisionpoints)ตฤสมฟฃฌีโพ๖ถจมหผฦหใป๚ะ่าชตฤผฦหใมฟกฃีลฯ้ฐฒิฺฒฮผำร๗นโด๚ฑํอลษ๓า้สฑวฟต๗อ๘ัถ1ิย6ศีฯยฮ็ฃฌสะฮฏส้ผวีลฯ้ฐฒภดตฝสะม๙ฝ์ศหด๓ศดฮปแา้ร๗นโด๚ฑํอลฃฌำ๋ด๚ฑํรวนฒอฌษ๓า้กถีธฎนคื๗ฑจธๆกทกฃฤใึปะ่ฯ๒มฤฬ์ป๚ฦ๗ศหทขหอถฬะลบอรม๎ฃฌตฑฤใตฤถซฮ๗ืผฑธบรมหฃฌมฤฬ์ป๚ฦ๗ศหปแฬแะัฤใฃฌฤใึปะ่ฤรื฿พอะะกฃ

         กกกกกถำขะมชรหสึำฮกทฝแำ๏ืิดำTapTapดดมขาิภดฃฌรฟฤ๊ห๊ฤฉถผปแาิฤ๊ถศำฮฯทด๓ษอตฤะฮสฝฦภักณ๖ีโาปฤ๊ถศื๎บรอๆกขื๎ึตตรฑปผวืกตฤสึป๚ำฮฯทกฃีโึึผผส๕ตฤาปธ๖ฤมฆสวึฑฝำษฯดซป๒ฯยิุด๓ฤิึะตฤหผฯ๋บอึชสถกฃกกกก7กขฐฒศซฯตอณกกกกApolloิฺป๙ำฺธ๔ภ๋บอฟษะลตฤฐฒศซฬๅฯตฯยฬแนฉมหอ๊ษฦตฤฐฒศซฟ๒ผผฐฐฒศซฯตอณื้ผฃฌApolloฐฒศซฬๅฯตอจนณตมพฐฒศซทภป๐วฝฃฌธ๔ภ๋ณตฤฺำ๋ณตอโตฤอ๘ย็ฃฌณตษํำ๋ณตป๚ตฤอ๘ย็ฃฌฑฃึคธ๗ฯตอณอ๘ย็ฑ฿ฝ็ตฤถภมขฃฌอจนฦ๛ณตทภป๐วฝปนฤื๖ตฝถิรฟาปฬ๕ฝ๘ศ๋ณตฤฺตฤึธม๎ฝ๘ะะนยหฃฌฑฃึคึปำะฟษะลตฤึธม๎ฒลฤฑปีศทึดะะ;Apolloฐฒศซฬๅฯตอจนษ๎ถศวถศ๋ฤฺบหตฤอ๘ย็ฐฒศซื้ผฃฌฮชืิถฏผสปฯตอณฒ๚ษ๚ตฤรฟาปฬ๕ะลฯขฬแนฉภดิดศฯึคกขฤฺศฑฃรผฐฟษะล;Apolloฐฒศซฬๅฯตดำฯตอณาตผฟชสผผดถิฯตอณฝ๘ะะฐฒศซถศมฟผฐผเฟุฃฌฑฃึครฟาปธ๖ิฺืิถฏผสปฯตอณษฯิหะะตฤนฆฤถผบฯทจฟษะล;อฌสฑApolloฐฒศซฬๅฯตาฒฬแนฉอ๊ษฦตฤฐฒศซOTAนฆฤฃฌฑฃึครฟาปดฮฯตอณษผถฒปปแทขษ๚บฺฟอศ๋วึสยผกฃ

         กกกกใ€€ใ€€ไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ๏ผ‰้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏๅŸบไบŽ่ฏฅ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธป่ง‚ๅˆคๆ–ญๆ‰€ๅฝขๆˆ็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไป…ไปฃ่กจ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น๏ผŒไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็š„ไปปไฝ•็”็ฉถๆŠฅๅ‘ŠไปฅๅŠไปปไฝ•่จ€่ฎบ๏ผŒไบฆไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็กฎ่ฎคๆˆ–่ตžๆˆๅ…ถๅ†…ๅฎนๆˆ–่ง‚็‚นใ€‚ๆญคไธชไบบ่ง‚็‚นๆœ‰ๅฏ่ƒฝไธๅŒไบŽไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็”็ฉถๆŠฅๅ‘Š่ง‚็‚นใ€?ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไป…ไพ›ๆŠ•่ต„่€…ๅ‚่€ƒไน‹็”จ๏ผŒๆŠ•่ต„่€…ๅˆ‡ๅ‹ฟไพ่ต–ใ€‚ๅ…ถไธญ็š„ไฟกๆฏๆˆ–ๆ‰€่กจ่พพ็š„ๆ„่งไธๆž„ๆˆไนฐๅ–ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„ๅทฅๅ…ทๆˆ–่€…่พพๆˆไปปไฝ•ไบคๆ˜“็š„ๆŠ•่ต„ๅปบ่ฎฎๆˆ–่ดขๅŠกใ€ๆณ•ๅพ‹ใ€็จŽๅŠก็ญ‰ๅ…ถไป–ๆŠ•่ต„ๅ’จ่ฏขๆ„่ง๏ผŒไบฆไธๆž„ๆˆๅฏนๆ‰€่ฟฐ่ฏๅˆธไนฐๅ–็š„ๅ‡บไปทๆˆ–ๅพไปทใ€‚ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…ไธๅบ”ๅฐ†ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๆ‰€ๅŒ…ๅซ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎไฝœไธบๅ…ถๆŠ•่ต„ๅ†ณ็ญ–็š„ไพๆฎ๏ผŒไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…็›ดๆŽฅๆˆ–่€…้—ดๆŽฅไพๆฎๆˆ–่€…ไฝฟ็”จ่ฟ™ไบ›ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ่กŒไบ‹ๆˆ–่€…ๆฎๆญค่ฟ›่กŒ่ฏๅˆธๆŠ•่ต„ๆ‰€้€ๆˆ็š„ไธ€ๅˆ‡ๅŽๆžœๅ’ŒๆŸๅคฑ็”ฑๆŠ•่ต„่€…่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบไธไบˆๆ‰ฟๆ‹…ไปปไฝ•่ดฃไปปใ€?้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏ็”ฑๅ…ถไธชไบบๅŸบไบŽๅ…ฌๅผ€ไฟกๆฏ็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบๅฏนใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๅŒ…ๅซไฟกๆฏไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ๅ‡†็กฎๆ€งใ€ๅฏ้ๆ€งใ€ๆ—ถๆ•ˆๆ€งๅŠๅฎŒๆ•ดๆ€งไธไฝœไปปไฝ•ๆ˜Ž็คบๆˆ–้ป˜็คบ็š„ไฟ่ฏ๏ผŒๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตไธญใ€‹ๆ‰€ๅ‘ๅธƒ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎๆœ‰ๅฏ่ƒฝๅ›ๅ‘ๅธƒๆ—ฅไน‹ๅŽ็š„ๆƒ…ๅŠฟๆˆ–ๅ…ถไป–ๅ›็ด็š„ๅ˜ๆ›ด่€Œไธๅ†ๅ‡†็กฎๆˆ–ๅคฑๆ•ˆ๏ผŒไฝ†ไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบไธๆ‰ฟๆ‹…ๆ›ดๆ–ฐไธๅ‡†็กฎๆˆ–่ฟ‡ๆ—ถ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ไน‰ๅŠกใ€‚ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹็š„็‰ˆๆƒไธบ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ‰€ๆœ‰๏ผŒๆœช็ปไนฆ้ข่ฎธๅฏไปปไฝ•ๆœบๆž„ๅ’Œไธชไบบไธๅพ—ไปฅไปปไฝ•ๅฝขๅผ่ฝฌๅ‘ใ€็ฟป็‰ˆใ€ๅคๅˆถใ€ๅˆŠ็™ปใ€ๅ‘่กจๆˆ–ๅผ•็”จใ€?ใ€€ใ€€ๅฎขๆˆทๆˆๅŠŸๆกˆไพ‹็š„ๅ…่ดฃๅฃฐๆ˜ใ€€ใ€€ๆ‰€ๆœ‰ๆกˆไพ‹ๅ‡ไธบๅ—็›ŠไบŽไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆโ€œไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธโ€๏ผ‰ไธ“ไธš่ดขๅฏŒ็ฎก็†ๆœๅŠก็š„็œŸๅฎžใ€ๅ…ธๅž‹ๅฎขๆˆทใ€‚ๅ‡บไบŽไฟๆŠคๅฎขๆˆท้š็งไน‹็›ฎ็š„๏ผŒ็›ธๅ…ณๆกˆไพ‹ๆถ‰ๅŠ็š„ๅฎขๆˆทๅง“ๅใ€ๅนด้พ„ใ€็ฎ€ๅŽ†ใ€ๅ›พ็‰‡ไธญ็š„ไบบ็‰ฉ็ญ‰ๅ‡ไธบ่™šๆž„๏ผŒไฝ†ๅฏไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ่ดขๅฏŒ็ฎก็†้ƒจๆœๅŠกไน‹ไธๅŒๆŠ•่ต„้œ€ๆฑ‚ๅฎขๆˆท็š„ๆฆ‚ๅ†ตใ€?ฤฟวฐฃฌธรฐธะฬสยฒฟทึีิฺถษ๓ึะกฃฃจผวี฿ะ์บฦฃฉ

         กกกกศหนคึวฤีฦฮีีโะฉำฮฯทตฤฤัถศฃฌึ๗าชศกพ๖ำฺำฮฯทึะะ่าชื๖ณ๖ตฤพ๖ฒ฿ตใ(decisionpoints)ตฤสมฟฃฌีโพ๖ถจมหผฦหใป๚ะ่าชตฤผฦหใมฟกฃ2018ฤ๊ฃฌึะปชฑฃฯีฯตอณภผฦสตฯึฑฃฯีาตฮ๑สีศ๋าฺิชฃฌฝุึม2018ฤ๊12ิยตืฃฌนซหพืืสฒ๚ฮชาฺิชฃปึะปชฒฦฯีิฺศซน๚นฒษ่มขมห32ผาทึนซหพฃฌำชาตอ๘ตใณฌน2500ธ๖ฃฌิฑนคถำฮ้ด๏หฤอ๒ศหฃฌาตฮ๑นๆฤฃกขป๚นนสมฟพ๙พำะะาตวฐมะกฃ2018ฤ๊9ิย3ศีษฯฮ็ฃฌฤฯพฉถผสะศฆะยรฝฬๅมชรห๔฿ฤฯพฉฝญฑฑะยว๘ะยรฝฬๅมชรหณษมขาวสฝิฺฝญฑฑะยว๘พูะะกฃ

         กกกกทวณฃึุาชึุาชาปฐใฒปึุาชทวณฃฒปึุาชฒ๚ฦทึชร๛ถศฦทลฦำฐฯ์มฆฒ๚ฦทะิผฑศภ๛ศ๓ฟีผไพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฒ๚ฦทฐืฐึสมฟฒ๚ฦทษผถธฤิ์สวฐทฮ๑สึะทฮ๑สบ๓ทฮ๑8.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟตฤืฬๅฦฺอ๛ึตสวฃฟธ฿ฝฯธ฿าปฐใฝฯตอตอ9.ฤ๚ถิฮานซหพฮชฤ๚ฬแนฉตฤฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟตฤืฬๅย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโ10.ำ๋2018ฤ๊ฯเฑศฃฌฤ๚ศฯฮชฮานซหพฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟี๛ฬๅหฎฦฝดๆิฺสฒรดฑไปฏฃฟฯิึ๘ฬแธ฿ยิำะฬแธ฿ฮฌณึิญืดยิำะฯยฝตฯยฝตร๗ฯิ11.ฤ๚ถิฦไห๛พฦภเฦทลฦฬแนฉตฤฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟตฤืฬๅย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโถิธรฦ๓าตฒปมหฝโรฉฬจฮๅมธาบใ๒ึภฯฝัฝฃฤฯดบภษพฦฝ๑สภิต12.ฤ๚ปแผฬะ๘พญฯ๚ป๒อฦผ๖ฦไห๛ศหพญฯ๚ษฬฮานซหพฒ๚ฦทย๐ฃฟทวณฃิธาโิธาโฒปศทถจฒปฬซิธาโฟฯถจฒปิธาโ13.ฤ๚ถิาิฯยพฦภเนซหพสะณกึชร๛ถศผฐฦทลฦสะณกำฐฯ์มฆตฤฦภผฮชฃฟธ฿ฝฯธ฿าปฐใฝฯตอตอั๓บำรฉฬจฮๅมธาบใ๒ึภฯฝัฝฃฤฯดบภษพฦฝ๑สภิต14.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทตฤะิผฑศย๚าโถศฦภผฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚15.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทะิผฑศฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ16.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทตฤภ๛ศ๓ฟีผไย๚าโถศฦภผฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚17.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทภ๛ศ๓ฟีผไฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ18.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฃจศ็ัีษซกขฯใฮถกขฟฺธะตศฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚19.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ20.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทฐืฐึสมฟฃจศ็ฐฒฤึสมฟฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟย๚าโฝฯย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโ21.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทฐืฐึสมฟฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ22.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทฐืฐษ่ผฦฃจศ็อโนษ่ผฦกขทภฮฑษ่ผฦฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚23.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทฐืฐษ่ผฦฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ24.ฤ๚ถิฮานซหพฒ๚ฦทษผถธฤิ์ฃจศ็พฦฬๅฤฺิฺึสมฟษผถผฐฐืฐษผถฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚25.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทษผถธฤิ์ฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ26.ฤ๚ถิฮานซหพฯ๚สีฒ฿ฃจศ็ดูฯ๚ป๎ถฏกขฒ๚ฦทอฦนใตศฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚27.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทตฤฯ๚สีฒ฿ฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ28.ฤ๚ถิฮานซหพนใธๆะ๛ดซตฤทฝสฝผฐะงน๛ตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚29.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทนใธๆะ๛ดซฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ30.ฤ๚ถิฮานซหพสะณกึศะ๒ฃจศ็ผธ๑กขผูพฦกขดป๕ฃฉฟุึฦตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚31.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฟ๎ฒ๚ฦทตฤสะณกึศะ๒ฃจผธ๑กขผูพฦกขดป๕ฃฉฟุึฦฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ32.ฤ๚ถิฮานซหพสะณกาตฮ๑ศหิฑตฤทฮ๑ฤมฆผฐหฎฦฝตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚33.ฤ๚ถิฮานซหพฤฤฮปาตฮ๑ศหิฑตฤทฮ๑ฤมฆผฐหฎฦฝฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟาตฮ๑ด๚ฑํะีร๛ฃบธฤฝ๘ฝจา้ฃบ34.ื๎ฝาปฤ๊ภดฃฌฤ๚ถิฮานซหพตฤฒ๚ฦทป๒ทฮ๑ึสมฟสวท๑ดๆิฺนฑงินฃฟดำรปฑงินนฝฯษูฑงินฝฯถเฑงินบถเฑงินพญณฃฑงิน35.ฤ๚ถินซหพตฤฒ๚ฦทผฐทฮ๑ทฝรๆสวท๑ปนำะฦไห๛าโผ๛ป๒ฝจา้ฃฟ36.าิฯยะลฯขทวฑุฬ๎ฃฌศ็ฤ๚าชว๓นซหพทดภกพ฿ฬๅฮสฬโตฤดฆภํฝแน๛ฃฌฟษิฺฯยทฝฬ๎ะดฤ๚ตฤพ฿ฬๅะลฯขฃฌทฝฑใฮารวปุทรกฃฤรฮาืิผบพูภฃฌำกฯ๓ื๎ษ๎ตฤาปณกีฝถทสวำะาปดฮอๆฐซศหตตฃฌาปื๙รปำะึ๗มฆพถำืคสุกขึปำะษูมฟณวี๒สุพตฤณวสะิโตฝมหมฝธ๖ย๚ฑเป์ใ็พถำฮงนฅกฃรฟาปฤ๊ตฤTapTapฤ๊ถศำฮฯทด๓ษอป๑ฝฑร๛ตฅฃฌถผสวสึำฮม์ำ๒ตฤาปีลฒเะดกฃ

         กกกก百家乐在线

         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤ๊ณ๖ษ๚ำฺตยน๚ฃฌฤ๊ป๑ตรลตฑดถ๛ษ๚ภํังป๒าฝังฝฑกฃณๅทๆบลฝวาัดตฯ์ฃฌฬแี๑พซษ๑ิูณ๖ทขกฃถเธ๖น๚ผสป๒ตยน๚น๚ผาป๚นนกขื้ึฏตฤนภํฮฏิฑปแกขฟฦังฮฏิฑปแป๒นหฮสฮฏิฑปแฃฌาิผฐน๚ผสังส๕ปแา้ึธตผฮฏิฑปแป๒ณฬะ๒ฮฏิฑปแตฃศฮึ๗ฯฏกขธฑึ๗ฯฏป๒ณษิฑึฐฮ๑กฃ

         กกกกฮยฮารวื฿ตรถเิถฃฌถผฒปปแอผวภดสฑตฤยทกฃฦไึะฒ๚ฦทฬๅฯตสวหพฤฯีฝยิตฤป๙ดกฃฌพอ๘าืบผึัะพฟิบึดะะิบณคอ๔ิดฝ้ษฃฌืิ2015ฤ๊ฦ๐ึมฝ๑ฃฌอ๘าืิฦาัพญถิอโอฦณ๖อจะลำ๋สำฦตกขศซึวฤิฦฟอทกขิฦผฦหใป๙ดกทฮ๑กขิฦฐฒศซตศาปฯตมะณกพฐปฏิฦทฮ๑ฃฌบอด๓สพนภํำ๋ำฆำรฟชทขฦฝฬจ(อ๘าืรอแ๏)กขฦ๓าตผถด๓สพฟษสำปฏทึฮ๖ฦฝฬจ(อ๘าืำะส)ตศด๓สพฒ๚ฦทกฃำ๋ดหอฌสฑฃฌึะน๚ำะ19ธ๖สกสะถิฟฺึงิฎะยฝฎฃฌรฟฤ๊อถศ๋ตฤืสฝ๐ถเด๏150ถเาฺศหร๑ฑาฃฌะญึ๚ตฑตุทขีนฬุษซฒ๚าตฃฌำะมฆด๘ถฏมหตฑตุษ็ปแพญผรทขีนกฃ

         กกกกกกกกธ฿ะงฦฅลไฃฌลไถิ300ณกศฺืสวขฬธกกกกิฺษ๎ฺปแีนึะะฤ5บลนถยฅฦฝฬจฃฌษ่ำะฑพฝ์ธ฿ฝปปแตฤดดฟอีนกฃษ๎ถศศฺศ๋ฮฤร๗ณวสะดดฝจฃฌาภอะฦ๓าตึฑำชต๊บอตณิฑสพทถต๊ฃฌฝจษ่ปีำณ·ฐฎะฤๆไีพฃฌวฟปฏตณิฑึพิธทฮ๑กฃไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ่ดขๅฏŒ็ฎก็†้ƒจ่‡ดๅŠ›ไบŽไธบไธญๅ›ฝๅคง้™†ๅธ‚ๅœบ็š„้ซ˜็ซฏไธชไบบๅŠไผไธšๆŠ•่ต„่€…ๆไพ›ๅ…ทๆœ‰ๅ›ฝ้™…ๆฐดๅ‡†็š„่ดขๅฏŒ็ฎก็†ๆœๅŠก๏ผŒ้€š่ฟ‡่ฎพๅœจๅŒ—ไบฌใ€ไธŠๆตทใ€ๆทฑๅœณใ€ๆญๅทžใ€ๅ—ไบฌใ€ๅนฟๅทžใ€ๆˆ้ƒฝใ€ๅŽฆ้—จใ€้‡ๅบ†ใ€ๆญฆๆฑ‰ใ€้’ๅฒ›ใ€ๅคง่ฟžใ€ๅคฉๆดฅใ€ไฝ›ๅฑฑใ€้•ฟๆฒ™ๅŠๅฎๆณข็ญ‰ๅ›ฝๅ†…ไธป่ฆๅŸŽๅธ‚็š„่ฏๅˆธ่ฅไธš้ƒจ๏ผŒไธบๅ›ฝๅ†…ๆŠ•่ต„่€…ๆไพ›ๆŠ•่ต„้กพ้—ฎๅ’Œ่ฏๅˆธไบคๆ˜“ไปฃ็†ๆœๅŠก๏ผŒๅŠ›ๆฑ‚ไธบๅฎขๆˆทๆไพ›ๅ…จ้ข็š„่ต„ๆœฌๅธ‚ๅœบ็ปผๅˆ่งฃๅ†ณๆ–นๆกˆ๏ผ›้€š่ฟ‡ไธ้‡‘้ฆ™ๆธฏๅ…ฌๅธไธบๅฎขๆˆทๆไพ›้ฆ™ๆธฏ่ฏๅˆธๅธ‚ๅœบ็š„ๅ„้กนๆœๅŠกใ€?

         กกกกฐธภฦ฿ฃบทถบ๑ดซะ้ผูห฿หฯฐธ2010ฤ๊ึม2013ฤ๊ผไฃฌทถบ๑ดซา๒ืสฝ๐ึืชะ่าชฃฌดำ9ร๛ณ๖ฝ่ศหดฆฝ่ฟ๎479อ๒ิชกฃีลฯ้ฐฒวฟต๗ฃฌาชศซมฆฐัฯึำะฯ๎ฤฟสตสฉบรกฃฯฃอ๛ฑฆฤอถืสผฏอลปผซศฺศ๋ณึทขีนีฝยิฃฌณไทึทขปำืิษํำลสฦฃฌิฺฦ๛ณตกขสณฦทกขฒฃมงกขฟตั๘กขฮฤยรตศม์ำ๒ัฐว๓บฯื๗ฦ๕ป๚ฃฌะฮณษธถเษฯนๆฤฃกขด๓สึฑสกขธ฿ึสมฟตฤบฯื๗ณษน๛กฃ

         กกกกกกกกษ๎ถศฒะฒ๎ษ๑พญอ๘ย็ิฺ2015ฤ๊ำษห๏ฝฃิฺฮขศํม์ตผตฤสำพ๕อลถำภฯสฆยสฯศฬแณ๖ฃฌฒขิฺตฑฤ๊ิฺImageNetาิผฐCOCOมฝด๓ังส๕พบศึะฐภฟฮๅฯ๎นฺพฃฌฦไึะื๎ึุาชตฤฒฟทึพอสวสตฯึมหอปฦฦะิตฤ152ฒใตฤอ๘ย็ษ๎ถศฃฌดำถ๘ศราปะฉทวณฃธดิำตฤบฏสื๖ำณษไสฑะงยสำ๋ำะะงะิตรตฝผซด๓ตฤฬแษกฃีลิพณษ3.ีลิพณษฃฌฤะฃฌ1956ฤ๊3ิยษ๚ฃฌณฯสตสุะลบรศหฃฌท๏ั๔ฯุด๓ฯชบำี๒ยํษฝดๅดๅร๑กฃฮบึพฑ๒ะยฐฒอํฑจฐฒปีอ๘ด๓อ๎ฟอปงถหผวี฿ห๏ว

         กกกก่ฏทๆ‚จๅŠกๅฟ…ไป”็ป†้˜…่ฏปไปฅไธ‹็”จๆˆทๆณจๅ†Œๆกๆฌพ๏ผˆๅณๆœๅŠกๆกๆฌพ)็š„ๅ…จ้ƒจๅ†…ๅฎน๏ผŒๅฝ“ๆ‚จ็‚นๅ‡ปๅŒๆ„ๆ—ถ๏ผŒๅˆ™่กจ็คบๆ‚จๅŒๆ„ๆณจๅ†Œๆˆไธบไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็”จๆˆท๏ผŒไธ”ๅทฒไป”็ป†้˜…่ฏปๅนถๅŒๆ„ๅฎŒๅ…จ้ตๅฎˆๆœฌๆœๅŠกๆกๆฌพๅ’Œๅ…่ดฃๆกๆฌๅ…่ดฃๆกๆฌพ่ฏฆ่งๆœฌ็ฝ‘็ซ™้ฆ–้ก็š„ๅ…จ้ƒจๅ†…ๅฎนใ€‚ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„ๅ„้กนๆœๅŠก็š„ๆ‰€ๆœ‰ๆƒๅ’Œ่ฟไฝœๆƒๅฝ’ไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธใ€?1ใ€ๆœๅŠกไป‹็ป/strong>็”จๆˆทๅฟ…้กปๅฎŒๅ…จๅŒๆ„ๆ‰€ๆœ‰ๆœๅŠกๆกๆฌพๅนถๅฎŒๆˆๆณจๅ†Œ็จ‹ๅบ๏ผŒๆ‰่ƒฝๆˆไธบไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„ๆญฃๅผ็”จๆˆทใ€‚ๆณจๅ†Œ็”จๆˆทๅฏไปฅไฝ“้ชŒ้˜…่ฏปไธ€ๅ‘จๅ‰็š„ใ€Šๆฏๆ—ฅ่ง†็‚นใ€‹ๆ‘˜่ฆ๏ผŒไธบๆœŸไธ€ไธชๆœˆใ€‚ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘่ฟ็”จ่‡ชๅทฑ็š„ๆ“ไฝœ็ณป็ปŸ้€š่ฟ‡ไบ’่”็ฝ‘็ปœไธบ็”จๆˆทๆไพ›็ฝ‘็ปœๆœๅŠกใ€‚็”จๆˆทๅฟ…้กป๏ผš\n๏ผ๏ผ‰่‡ช่กŒ้…ๅค‡ไธŠ็ฝ‘ๆ‰€้œ€็š„ๅ…จ้ƒจ่ฎพๅค‡๏ผˆๅŒ…ๆ‹ฌไฝ†ไธ้™ไบŽ็”ต่„‘ๆˆ–ๅ…ถไป–ไธŠ็ฝ‘่ฃ…็ฝฎ๏ผ‰๏ผ?๏ผ๏ผ‰่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…ไธชไบบไธŠ็ฝ‘ๆ‰€้œ€ๆ”ฏไป˜็š„ๆ‰€ๆœ‰ๆœ‰ๅ…ณ่ดน็”จ๏ผˆๅŒ…ๆ‹ฌไฝ†ไธ้™ไบŽ็”ต่ฏ่ดน็”จใ€็ฝ‘็ปœ่ดน็”จ็ญ‰๏ผ‰ใ€ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ไธๆ‹…ไฟๆ‰€ๆไพ›ๆœๅŠกไธ€ๅฎš่ƒฝๆปก่ถณ็”จๆˆท็š„่ฆๆฑ‚๏ผŒๅนถไธๆ‹…ไฟๆœๅŠก็š„่ฟž็ปญๆ€งใ€ๅŠๆ—ถๆ€งใ€ๅฎ‰ๅ…จๆ€งใ€ๅ‡†็กฎๆ€งใ€ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๅฏนไปปไฝ•็›ดๆŽฅใ€้—ดๆŽฅใ€ๅถ็„ถใ€็‰นๆฎŠๅŠ็ปง่ตท็š„ๆŸๅฎณไธ่ดŸ่ดฃไปปใ€?2ใ€ๆœๅŠกๆกๆฌพ็š„ไฟฎๆ”นไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๆœ‰ๆƒๅœจๅฟ…่ฆๆ—ถ้šๆ—ถไฟฎๆ”นๆœๅŠกๆกๆฌพ๏ผŒๅฆ‚ๆžœๆœๅŠกๆกๆฌพๅ‘็”Ÿๅ˜ๅŠจ๏ผŒไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๅฐ†ไผšๅœจ็”จๆˆท่ฟ›ๅ…ฅไธ‹ไธ€ๆญฅไฝฟ็”จๅ‰็š„้กต้ขๆ็คบไฟฎๆ”นๅ†…ๅฎนใ€‚ๅฆ‚ๆžœๆ‚จๅŒๆ„ๆ”นๅŠจ๏ผŒๅˆ™ๅ†ไธ€ๆฌกๆฟ€ๆดquot;ๅŒๆ„ๆŒ‰้’ฎใ€‚ๅฆ‚ๆžœๆ‚จไธๆŽฅๅ—๏ผŒๅˆ™ๆ‚จ็š„็”จๆˆท่ต„ๆผๅณ่ขซๅ–ๆถˆ๏ผŒๆ‚จๅณไธๅ†ไบซๆœ‰ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๆไพ›็š„ไปปไฝ•ๆœๅŠกใ€‚ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ไฟ็•™้šๆ—ถไฟฎๆ”นๆˆ–ไธญๆ–ญๆœๅŠก่€Œไธ้œ€้€š็Ÿฅ็”จๆˆท็š„ๆƒๅˆฉ๏ผŒไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘่กŒไฝฟไฟฎๆ”นๆˆ–ไธญๆ–ญๆœๅŠก็š„ๆƒๅˆฉ๏ผŒไธๅฏน็”จๆˆทๆˆ–ไปปไฝ•็ฌฌไธ‰ๆ–น่ดŸ่ดฃใ€3ใ€็”จๆˆทไฟกๆฏๅ’Œ็”จๆˆท้š็งไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ไธบๅ‘ๆ‚จๆไพ›ๆœ‰ๆ•ˆ็š„ๆœๅŠก๏ผŒๆ‚จๅฟ…้กปๅŒๆ„๏ผš๏ผ๏ผ‰ๆไพ›็œŸๅฎžใ€ๅ‡†็กฎใ€ๅฎŒๆ•ด็š„ไธชไบบ่ต„ๆ–™๏ผŒๅฏนไบŽๅ›ๆ‚จๆไพ›ไฟกๆฏไธ็œŸๅฎžใ€ไธๅ‡†็กฎๆˆ–ไธๅฎŒๆ•ดๆ‰€้€ๆˆ็š„ๆŸๅคฑ๏ผŒๅˆ™็”ฑๆ‚จ่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…ๅ…จ้ƒจๅŽๆžœใ€๏ผ๏ผ‰ๆ‚จๅœจไฝฟ็”จๆœๅŠก็š„่ฟ‡็จ‹ไธญ๏ผŒๅฆ‚ๆžœๆ‚จๆ‰€ๆไพ›็š„ๆณจๅ†Œไฟกๆฏๆœ‰ๆ›ดๆ”น๏ผŒ่ฏทๅŠๆ—ถๆ›ดๆ–ฐ๏ผŒๆ›ดๆ–ฐไน‹ๅ‰ๆ‰€ไบง็”Ÿ็š„ไธ€ๅˆ‡ๅŽๆžœ็”ฑๆ‚จ่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…ใ€?ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๅฐŠ้‡็”จๆˆท็š„ไธชไบบ้š็ง๏ผŒๅœจๆœช็ปๅˆๆณ•็”จๆˆทๆŽˆๆƒๆ—ถไธๅ…ฌๅผ€็”จๆˆท็š„ๆณจๅ†Œไฟกๆฏ๏ผŒ้™ค้žๆณ•ๅพ‹ๆณ•่ง„ๆœ‰่ฆๆฑ‚ๆˆ–ๅ‡บ็Žฐไธ‹ๅˆ—ไปปไธ€ๆƒ…ๅฝข๏ผ๏ผ๏ผ‰็”จๆˆทๆŽˆๆƒไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘้€้œฒๅ…ถๆณจๅ†Œไฟกๆฏ๏ผ›๏ผ๏ผ‰ๅธๆณ•ๆœบๅ…ณๆˆ–ๅ…ถไป–ๆœ‰ๆƒๆœบๅ…ณไพๆณ•ๅฑฅ่กŒ่ŒๅŠก๏ผŒ่ฆๆฑ‚ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๆไพ›็”จๆˆทๆณจๅ†Œไฟกๆฏ๏ผ๏ผ๏ผ‰ๆณ•ๅพ‹ๆณ•่ง„ๆˆ–่ง„่Œƒๆ€งๆ–‡ไปถๆœ‰่ง„ๅฎš๏ผ๏ผ๏ผ‰ๅœจ็ดงๆ€ฅๆƒ…ๅ†ตไธ‹็ซญๅŠ›็ปดๆŠค็”จๆˆทไธชไบบๆˆ–็คพไผšๅคงไผ—็š„้š็งๅฎ‰ๅ…จ๏ผ?๏ผ๏ผ‰ไฟๆŒ็ปดๆŠคไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„็›ธๅ…ณ็Ÿฅ่ฏ†ไบงๆƒ๏ผ›๏ผ๏ผ‰็ฌฆๅˆๅ…ถไป–็›ธๅ…ณ่ฆๆฑ‚็š„ๆƒ…ๅ†ตๅ‘็”Ÿใ€4ใ€็”จๆˆท็š„่ดฆๅท๏ผŒๅฏ†็ๅ’Œๅฎ‰ๅ…จๆ€/strong>็”จๆˆทไธ€ๆ—ฆๆณจๅ†ŒๆˆๅŠŸ๏ผŒๆˆไธบไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„ๅˆๆณ•็”จๆˆท๏ผŒๅฐ†ๅพ—ๅˆฐไธ€ไธชๅฏ†็ๅ’Œ็”จๆˆทๅใ€‚็”จๆˆทๅฐ†ๅฏน็”จๆˆทๅๅ’Œๅฏ†็ๅฎ‰ๅ…จ่ดŸๅ…จ้ƒจ่ดฃไปปใ€‚็”จๆˆทๅบ”ๆŒ‰็…งๆœบๅฏ†็š„ๅŽŸๅˆ™ไฟฎๆ”นๅ’Œไฟ็ฎกๅฏ†็๏ผŒ้ฟๅ…ไฝฟ็”จๅง“ๅใ€็”Ÿๆ—ฅใ€็”ต่ฏๅท็็ญ‰ไธŽๆœฌไบบๆ˜Žๆ˜พ็›ธๅ…ณ็š„ไฟกๆฏไฝœไธบๅฏ†็๏ผŒไธๅพ—ๅฐ†ๆœฌไบบๅฏ†็ๆไพ›็ป™ไปปไฝ•ไบบ๏ผŒๅนถ้‡‡ๅ–ๅ…ถไป–ๅˆ็†ๆŽชๆ–ฝ๏ผŒ้˜ฒๆญขๆœฌไบบๅฏ†็่ขซ็ชƒๅ–ใ€‚ๆฏไธช็”จๆˆท้ƒฝ่ฆๅฏนไปฅๅ…ถ็”จๆˆทๅ่ฟ›่กŒ็š„ๆ‰€ๆœ‰ๆดปๅŠจๅ’Œไบ‹ไปถๆ‰ฟๆ‹…ๅ…จ้ƒจ่ดฃไปปใ€‚็”จๆˆท่‹ฅๅ‘็Žฐไปปไฝ•้žๆณ•ไฝฟ็”จ็”จๆˆท่ดฆๅทๆˆ–ๅญ˜ๅœจๅฎ‰ๅ…จๆผๆดž็š„ๆƒ…ๅ†ต๏ผŒ่ฏท็ซ‹ๅณ้€šๅ‘Šไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ใ€?5ใ€็”จๆˆท็ฎก็/strong>็”จๆˆท้œ€ๅฏน่‡ชๅทฑๅœจ็ฝ‘ไธŠ็š„่กŒไธบๅŠๅ…ถๅ‘ๅธƒ็š„ๅ†…ๅฎนๆ‰ฟๆ‹…ๆณ•ๅพ‹่ดฃไปปใ€‚็”จๆˆทๅฟ…้กป้ตๅฎˆไบ’่”็ฝ‘็”ตๅญๅ…ฌๅ‘ŠๆœๅŠก็ฎก็†่ง„ๅฎšๅŠๅ…ถไป–ๅ„้กนๆœ‰ๅ…ณๆณ•ๅพ‹ๆณ•่ง„๏ผŒไฝฟ็”จ็ฝ‘็ปœๆœๅŠกไธไฝœ้žๆณ•็”จ้€”๏ผŒไธๅนฒๆ‰ฐๆˆ–ๆททไนฑ็ฝ‘็ปœๆœๅŠก๏ผŒๅนถ้ตๅฎˆๆ‰€ๆœ‰ไฝฟ็”จ็ฝ‘็ปœๆœๅŠก็š„็ฝ‘็ปœๅ่ฎฎใ€่ง„ๅฎšใ€็จ‹ๅบๅ’Œๆƒฏไพ‹ใ€็”จๆˆท้กปๆ‰ฟ่ฏบไธไผ่พ“ไปปไฝ•้žๆณ•็š„ใ€้ชšๆ‰ฐๆ€ง็š„ใ€ไธญไผคไป–ไบบ็š„ใ€่พฑ้ช‚ๆ€ง็š„ใ€ๆๅ“ๆ€ง็š„ใ€ไผคๅฎณๆ€ง็š„ใ€ๅบธไฟ—็š„ใ€ๆทซ็งฝ็š„็ญ‰ไฟกๆฏ่ต„ๆ–™ใ€‚ๅฆๅค–๏ผŒ็”จๆˆทไนŸไธ่ƒฝไผ่พ“ไปปไฝ•ๆ•™ๅ”†ไป–ไบบๆž„ๆˆ็Šฏ็ฝช่กŒไธบ็š„่ต„ๆ–™ใ€็”จๆˆทไธๅพ—ๆœ‰ๆ„่ฏ‹ๆฏใ€ๆŸๅฎณไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„ๅฃฐ่ช‰ๆˆ–ๆถๆ„ๆ”ปๅ‡ปไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„็ฝ‘็ปœ็ณป็ปŸใ€6ใ€็ปˆๆญขๆœๅŠ/strong>ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ไฟ็•™ๅœจไปปไฝ•ๆ—ถๅ€™้šๆ—ถๆ›ดๆ”นใ€ๅœๆญขๆˆ–็ปˆๆญขๅ„้กนๆœๅŠกๅ†…ๅฎน็š„ๆƒๅˆฉ๏ผŒไธ”ๆ—ไบ‹ๅ…ˆ้€š็Ÿฅไน‰ๅŠกใ€‚ๅŒๆท๏ผŒ็”จๆˆทไนŸๅฏๅœจไปปไฝ•ๆ—ถๅ€™้€€ๅ‡บๆœๅŠกใ€‚ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๅฏน็”จๆˆทๆ‰€ๅ‘ๅธƒไฟกๆฏ็š„ๅˆ้™คๆˆ–ๅ‚จๅญ˜ๅคฑ่ดฅไธๆ‰ฟๆ‹…ไปปไฝ•่ดฃไปปใ€7ใ€ไปŽไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘่Žทๅพ—็š„่ต„่ฎฏไปฅๅŠ็›ธๅ…ณๆ„่งไธๅบ”่ขซ่ฎคไธบๆ˜ฏๅผ•่ฏฑ็”จๆˆท่ฟ›่กŒ่ฏๅˆธไนฐๅ–๏ผŒไบฆไธๆž„ๆˆไนฐๅ–ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„ๅทฅๅ…ทๆˆ–่€…่พพๆˆไปปไฝ•ไบคๆ˜“็š„ๆŽจ่ใ€/strong>8ใ€่กฅๅฟไฟ้š/strong>็”จๆˆทๅŒๆ„ไฟ้šœๅ’Œ็ปดๆŠคไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘็š„ๅˆฉ็›Š๏ผŒๅนถ็กฎไฟไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธๆœฌ่บซใ€ๅ…ถๅ…ณ่”ๅ…ฌๅธไปฅๅŠๅ…ถๅ„่‡ช็š„่‘ฃไบ‹ใ€็ฎก็†ไบบๅ‘˜ใ€ๅ‘˜ๅทฅใ€ไปฃ็†ไบบไปฅๅŠๅ…ถไป–ไบบๅ‘˜๏ผˆไธŠ่ฟฐๆ‰€ๆœ‰ๅฎžไฝ“ๅŠไบบๅ‘˜็ฎ€็งฐๅ—่กฅๅฟๆ–น๏ผ‰ไธๅ›ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๆไพ›ๆœๅŠก่€Œ้ญๅ—ไปปไฝ•ๆŸๅคฑใ€็ดข่ต”ใ€ๆŸๅฎณๅ’Œ่ดฃไปป๏ผŒๅฆ‚ๅ—่กฅๅฟๆ–นๅ›ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๆไพ›ๆœๅŠกๆˆ–็”จๆˆท่ฟๅๆœๅŠกๆกๆฌพ่€Œ้ญ่‡ดไปปไฝ•็ดข่ต”ใ€่ฏ‰่ฎผใ€ไปฒ่ฃใ€่ฐƒๆŸฅๆˆ–ๅ…ถไป–ๆณ•ๅพ‹็จ‹ๅบ๏ผˆไปฅไธ‹็ฎ€็งฐไธบๆณ•ๅพ‹็จ‹ๅบ๏ผ‰๏ผŒ็”จๆˆทๅŒๆ„่กฅๅฟๅ—่กฅๅฟๆ–นๅ›ๆญคไบง็”Ÿ็š„ๆ‰€ๆœ‰่ดน็”จ๏ผˆๅŒ…ๆ‹ฌๅพ‹ๅธˆ่ดน็”จ๏ผ‰ๅ’ŒๆŸๅคฑใ€?9ใ€็ฝ‘็ปœๆœๅŠกๅ†…ๅฎน็š„ๆ‰€ๆœ‰ๆƒ\nไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ๅฎšไน‰็š„็ฝ‘็ปœๆœๅŠกๅ†…ๅฎนๅŒ…ๆ‹ฌ๏ผšๆ–‡ๅญ—ใ€่ฝฏไปถใ€ๅฃฐ้Ÿณใ€ๅ›พ็‰‡ใ€ๅฝ•่ฑกใ€ๅ›พ่กจไธญ็š„ๅ…จ้ƒจๅ†…ๅฎน๏ผ›็”ตๅญ้‚ฎไปถ็š„ๅ…จ้ƒจๅ†…ๅฎน๏ผ›ไธญ้‡‘่ฏๅˆธ็ฝ‘ไธบ็”จๆˆทๆไพ›็š„ๅ…ถไป–ไฟกๆฏใ€‚ๆ‰€ๆœ‰่ฟ™ไบ›ๅ†…ๅฎนๅ—่‘—ไฝœๆƒใ€ๅ•†ๆ‡ๅ’Œๅ…ถๅฎƒ่ดขไบงๆ‰€ๆœ‰ๆƒๆณ•ๅพ‹็š„ไฟๆŠคใ€‚็”จๆˆทไธ่ƒฝๆ“…่‡ช่ฝฌ่ฝฝใ€ๅคๅˆถใ€ๅ‘่กŒใ€่กจๆผ”ใ€ๆ”พๆ˜ใ€ๅนฟๆ’ญใ€ๆฑ‡็ผ–ๆˆ–้€š่ฟ‡็ฝ‘็ปœ่ฟ›่กŒไผๆ’ญใ€?10ใ€ๆณ•ๅพ/strong>ๆœฌๆœๅŠกๆกๆฌพๅ—ไธญๅŽไบบๆฐ‘ๅ…ฑๅ’Œๅ›ฝ็š„ๆณ•ๅพ‹่งฃ้‡Šใ€หฤสวสตะะอฌาปฟ๓ึึฬฝฟ๓ศจฒษฟ๓ศจณ๖ศรตวผวอฌผถนภํฃฌฝโพ๖อฌาปฟ๓ึึฬฝฟ๓ศจฒษฟ๓ศจฒปอฌฒใผถนภํด๘ภดตฤฮสฬโฃฌืิศปืสิดฒฟฝ๑บ๓ฝซธบิ๐สฏำอกขฬภเฬ์ศปฦ๘ตศ14ึึึุาชีฝยิะิฟ๓ฒ๚ตฤฟ๓าตศจณ๖ศรกขตวผวฃปีฝยิะิฟ๓ฒ๚ึะตฤด๓ืฺฟ๓ฒ๚อจนฟ๓ฒ๚ืสิดนๆปฎนฟุฃฌำษสกผถืิศปืสิดึ๗นฒฟรลธบิ๐ฟ๓าตศจณ๖ศรกขตวผวกฃกกกกศหนคึวฤ(AI)กกกกพ฿ำะทํดฬาโฮถตฤสวฃฌศหนคึวฤผผส๕ฝซฐ๏ึ๚ฮารวีฝสคศหนคึวฤฑพษํกฃ

         กกกกกฐะยปชะลำรกฑสวึะน๚พญผระลฯขษ็ฝจษ่ิหำชตฤน๚ผาผถะลำระลฯขฦฝฬจฃฌสวะยปชษ็ยฤะะษ็ปแะลำรฬๅฯตฝจษ่ฒฟผสมชฯฏปแา้ณษิฑตฅฮปึฐิ๐ตฤึุาชพูด๋ฃฌสวน๚ผาทขธฤฮฏนซสพตฤสืล๚ืบฯะลำรทฮ๑สิตใตฅฮปกฃดำน๚ผสฐยฮฏปแตฤษ๙ร๗ึะฟษาิฟดตฝฃฌหไศปต็พบภ๋ีๆีณษฮชด๓ึฺฬๅำตฤฤฟฑ๊ปนำะฒปษูพเภ๋ฃฌตซษ็ปแถิต็พบตฤำกฯ๓บอฬฌถศศทสติฺยยธฤนกฃ"กกกกด๓ฬฦศฺบฯฃจนถ๛ฑ๕ฃฉิฦสฟฦผผำะฯนซหพฃบฤษรืนโด฿ปฏผมฑณบ๓ตฤ"บฺฟฦผผ"กกกกฒษทรฯึณกฃฌด๓ฬฦศฺบฯฃจนถ๛ฑ๕ฃฉิฦสฟฦผผำะฯนซหพืพญภํอ๕ะกถซฮชผวี฿ฝ้ษฃบ"ฮารวี๋ถิฟีฦ๘ึฮภํึ๗าชำะมฝทฝรๆตฤำฆำรฃฌาปธ๖สวำะฯฟีผไฃฌาปธ๖สวฟชทลฟีผไฃฌำะฯฟีผไึ๗าชื๖ตฤสวสาฤฺบอณตฤฺตฤฟีฦ๘ึฮภํกฃ

         กกกกกกกกฟอนถ๘ัิฃฌฯึิฺตฤAIึปสวาปธ๖บณ๕ผถตฤAIฃฌฟษาิภ๛ำรด๓สพตฤดๆิฺภดฒนืใหใทจตฤฒปืใฃฌห๙าิศ็น๛สพืในปด๓ตฤปฐฃฌบถเหใทจษฯตฤฒนถกถผฒปำรศฅด๒มหฃฌตซตฑสพฑไะกตฤสฑบ๒ฃฌีโะฉยฉถดบอฒนถกพอฯิตรำศฮชึุาชฃฌบฟษฤปแตผึยสงฐกฃฒปฝ๖ธ๘ฮาฮ๏ึสฐ๏ท๖สไัชฃฌปนฐ๏ึ๚ฮาฬแธ฿พญำชฤมฆืิฮาิ์ัชกฃมํอโปนำะาปภเฃฌพอสวาิบ๓ฝจษ่ฯ๎ฤฟันธฒึุาชตฤฟ๓ฒ๚ืสิดาฒาชฝ๘ะะฦภษ๓ฑธฐธกฃ

         กกกกกกกกืทธฯืหสฦกกกกห๙ฮฝหพฤฯีฝยิสวอ๘าืิฦำ๋บฯื๗ป๏ฐ้กขฟอปงกขีธฎาปฦ๐ฝ๘ะะตฤีฝยิผฦปฎฃฌำษฒ๚ฦทฬๅฯตกขึชสถฬๅฯตกขทฮ๑ฬๅฯตบอษ๚ฬฌฬๅฯตื้ณษกฃดหอโฃฌิฺษฯบฃพูฐ์ตฤสืฝ์ึะน๚น๚ผสฝ๘ฟฺฒฉภภปแฃจCIIEฃฉฦฺผไฃฌะูัภภ๛ื๗ฮชสฎถธ๖ป๏ฐ้น๚ึฎาปฃฌะูัภภ๛ดดะยำ๋ผผส๕ฒฟบอึะน๚นคาตบอะลฯขปฏฒฟฃจMIITฃฉวฉส๐มหศซรๆบฯื๗ะญา้ฃฌฒขำ๋ปชฮชผผส๕ำะฯนซหพด๏ณษะญา้กฃผฏอลฝ้ษึะน๚อผฦฌผฏอล(ChinaImageGroup)วฐษํฮชึะน๚อผฦฌษ็ฃฌดดฝจำฺ1950ฤ๊ฃฌสวะยปชอจัถษ็ึฑส๔ฦ๓าตบอน๚ผาผถอผฦฌษ็กฃ

         กกกกบฺม๚ฝญื้อลฒฮีนธ฿ฝปปแฃฌสืศีวฉิผถ๎ผดด๏3184อ๒ิชะยฮลภดิดฃบทขฒผศีฦฺฃบกกกกึะน๚น๚ผสธ฿ะยผผส๕ณษน๛ฝปาืปแำฺ11ิย13ศีิฺษ๎ฺฟชฤปกฃWojciechSamekหต:กฑตซสวฃฌฮารวื๎ธะะหศคตฤสวีาตฝษ๑พญอ๘ย็ตรณ๖ีโาปฝแยตฤตฤฬุี๗ะลฯขฃฌศปบ๓ฒลฤี๋ถิฒปอฌปผี฿ถจึฦพ฿ฬๅตฤึฮมฦทฝฐธฃฌื๖ตฝพซืผึฮมฦตฤฤฟตฤกฃกถอโษฬอถืสืผศ๋ฬุฑ๐นภํด๋สฉฃจธบรๆวๅตฅฃฉฃจ2019ฤ๊ฐๆฃฉกทาัศกฯ๛สฏำอกขฬ์ศปฦ๘กขรบฒใฦ๘ฟฑฒ้ฟชฒษถิอโษฬอถืสฝ๖ฯำฺบฯืสบฯื๗ตฤฯึฦกฃ

         กกกก百家乐在线กถอโษฬอถืสืผศ๋ฬุฑ๐นภํด๋สฉฃจธบรๆวๅตฅฃฉฃจ2019ฤ๊ฐๆฃฉกทาัศกฯ๛สฏำอกขฬ์ศปฦ๘กขรบฒใฦ๘ฟฑฒ้ฟชฒษถิอโษฬอถืสฝ๖ฯำฺบฯืสบฯื๗ตฤฯึฦกฃศหร๑อ๘ัถอโฝปฒฟทขัิศหนขหฌฝ๑ศีึ๗ณึภะะผวี฿ปแกฃสกืกทฟบอณวฯ็ฝจษ่ฬำะนุธบิ๐ศหฑํสพฃฌร๗ฤ๊ฃฌฮาสกผฦปฎธฤิ์ณวี๒ภฯพษะกว๘700ธ๖าิษฯกฃ

         กกกกไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธๆ้†’ๆŠ•่ต„่€…ไป”็ป†้˜…่ฏปไปฅไธ‹ๅ†…ๅฎน๏ผŒไปฅไพฟๆญฃ็กฎๅ…จ้ขๅœฐไบ†่งฃ็ฝ‘ไธŠ่ฏๅˆธๅง”ๆ‰˜็š„้ฃŽ้™ฉใ€ไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธๆœฌ็€ๅฏนๆŠ•่ต„่€…่ดŸ่ดฃ็š„ๆ€ๅบฆ้ƒ‘้‡ๆ้†’ๆŠ•่ต„่€…๏ผŒๆˆ‘ๅ…ฌๅธๆนๆฎไธญๅ›ฝ่ฏ็›‘ไผšใ€Š็ฝ‘ไธŠ่ฏๅˆธๅง”ๆ‰˜ไธšๅŠกๆš‚่กŒ็ฎก็†ๅŠžๆณ•ใ€‹็š„่ฆๆฑ‚ๅฏน็ฝ‘ไธŠๅง”ๆ‰˜็ณป็ปŸๅฐฝๅŠ›้‡‡ๅ–ไบ†ๆœ‰ๆ•ˆๆŽชๆ–ฝไฟๆŠคๆŠ•่ต„่€…่ต„ๆ–™ๅ’Œๅง”ๆ‰˜่ฟ‡็จ‹็š„ๅฎ‰ๅ…จ๏ผŒๅฐฝ็ฎกๅฆ‚ๆญค๏ผŒ็ฝ‘ไธŠ่ฏๅˆธๅง”ๆ‰˜ไป็„ถๅญ˜ๅœจ่ฏธๅคš้ฃŽ้™ฉ๏ผš1ใ€ๅ›ๅœจไบ’่”็ฝ‘ไธŠไผ่พ“ๅŽŸๅ›๏ผŒไบคๆ˜“ๆŒ‡ไปคๅฏ่ƒฝไผšๅ‡บ็Žฐไธญๆ–ญใ€ๅœ้กฟใ€ๅปถ่ฟŸใ€ๆ•ฐๆฎ้”™่ฏฏ็ญ‰ๆƒ…ๅ†ต๏ผŒไฝฟๆŠ•่ต„่€…ไธ่ƒฝๆญฃๅธธ่ฟ›่กŒๅง”ๆ‰˜็š„้ฃŽ้™ฉใ€?2ใ€็”ฑไบŽ็”ต่„‘็—…ๆฏ’ใ€้ป‘ๅฎขไพตๅ…ฅใ€็กฌไปถ่ฎพๅค‡ๆ•…้šœ็š„ๅฝฑๅ“๏ผŒๅฏ่ƒฝๅฏผ่‡ด่กŒๆƒ…ๅ’Œๅง”ๆ‰˜ๆŒ‡ไปคๅ‡บ็Žฐไธญๆ–ญใ€ๅœ้กฟใ€ๅปถ่ฟŸๅ’Œ้”™่ฏฏ๏ผŒไฝฟๆŠ•่ต„่€…ไธ่ƒฝๅŠๆ—ถ่ฟ›่กŒ็ฝ‘ไธŠ่ฏๅˆธๅง”ๆ‰˜ๆˆ–ๅ‘็”Ÿ้”™่ฏฏไบคๆ˜“็š„้ฃŽ้™ฉใ€3ใ€ๅœจไบ’่”็ฝ‘ไธŠ่ฟ›่กŒ่ฏๅˆธๅง”ๆ‰˜๏ผŒๅญ˜ๅœจๆœบๆž„ๆˆ–ๆŠ•่ต„่€…็š„่บซไปฝ่ขซไปฟๅ†’็š„้ฃŽ้™ฉใ€4ใ€็”ฑไบŽๆŠ•่ต„่€…ไธๆ…Žๅฐ†่‚กไธœ่ดฆๅทใ€ไบคๆ˜“ๅฏ†็ๆˆ–่บซไปฝ่ฏ†ๅˆซ๏ผˆCA๏ผ‰่ฏไนฆๆ–‡ไปถ้—ๅคฑ๏ผŒๅญ˜ๅœจๅ‘็”Ÿ่ฟ่ƒŒๆŠ•่ต„่€…ๆ„ๆ„ฟๅง”ๆ‰˜็š„้ฃŽ้™ฉใ€ฑพอ๘ัถ10ิย31ศีฯยฮ็ฃฌษ็พูะะฒปอณ๕ะฤกขภฮผวสนรึ๗ฬโฝฬำืจฬโตณฟฮฑจธๆปแกฃืทธฯณฌิฝกขิูดดะยธ฿ฃฌฮารวพอาชภญธ฿ฑ๊ธหกขนฤืใะละฤกฃ

         กกกกฑจษ็ตณฮฏฐเืำณษิฑทึฑ๐าิฦีอจตณิฑษํทฒฮผำืจฬโื้ึฏษ๚ป๎ปแฃฌฒขฝ๘ะะมหตใฦภกฃศฅฤ๊12ิย31ศีฃฌฮาิ๘พญิฺีโภ๏พอภเหฦตฤว้ฟ๖ทขณ๖นฬแะักฃป๒ี฿าฒฟษาิภ๛ำรตุะฮฃฌศริถณฬตฅฮปดฆำฺฝฯธ฿ตฤตุฮปฃฌีโั๙พอฟษาิิฝนฮาทฝวฐลลตฤอทถฅถิตะศหฝ๘ะะสไณ๖กฃ

         กกกกฤาิวเฤ๊ึพิธี฿ตฤษํททฮ๑ด๓ศฃฌำฺห๛ถ๘ัิฃฌฑพษํพอสวมําปึึฒฮำ๋กฃฝ๑ฤ๊ตฤีธฎนคื๗ฑจธๆึะฬแณ๖ฃฌฮ๗ฒฟด๓นคาตป๙ตุาชทขปำืสิดำลสฦฃฌึุตใื๖บรป๙ดกษ่สฉกขิฐว๘ฝจษ่กขฟ๓ศจสีดขกขฒ๚าตผฏพตศนคื๗ฃฌด๒ิ์ะยตฤิ๖ณคผซกฃกฑEdgarChoiหตกฃ

         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤ๊ณ๖ษ๚ำฺตยน๚ฃฌฤ๊ป๑ตรลตฑดถ๛ษ๚ภํังป๒าฝังฝฑกฃำษำฺษ๎ถศังฯฐฟ๒ผตฤธ฿ิหหใมฟฬุตใฃฌาิวฐตฤศหมณสถฑ๐หใทจอจณฃาภฟฟบ๓ฬจตฤทฮ๑ฦ๗ภดสตฯึกฃกกกกึตตราปฬแตฤสวฃฌฮชฝ๘าปฒฝภฉด๓ธ฿ฝปปแธ฿ะยผผส๕ฯ๎ฤฟอถศฺืสทฮ๑ตฤทถฮงฃฌิ๖วฟด๓ปแฯ๎ฤฟอถศฺืสทฮ๑ตฤน๚ผสำฐฯ์มฆฃฌฝ๑ฤ๊ผฬะ๘พูฐ์าปณกฯ๎ฤฟศฺืสยทัปแฃจน๚ผสืจณกฃฉฃฌาิย๚ืใอโน๚ฒฮีนษฬศีาๆิ๖ณคตฤฒฮปแะ่ว๓กฃ

         กกกกฯยฮ็2สฑฃฌบฺม๚ฝญสกด๚ฑํอลีูฟชมหกฐบฺม๚ฝญด๚ฑํอลฯ๎ฤฟอฦฝ้๔฿วฉิผาวสฝกฑฃฌนฒำะษ๎ฺฃจนถ๛ฑ๕ฃฉฒ๚าติฐอถืสฟชทขำะฯนซหพกขด๓ฬฦศฺบฯอจะลนษทำะฯนซหพตศ6ผาฦ๓าตฝ๘ะะอฦฝ้ฃฌนถ๛ฑ๕ฐฒิ๓ฟฦผผำะฯนซหพกขด๓ฬฦศฺบฯอจะลนษทำะฯนซหพกขนถ๛ฑ๕ีืมชอ๘ย็ฟฦผผำะฯนซหพตศทึฑ๐ำ๋บฯื๗ป๏ฐ้ฝ๘ะะมหวฉิผฃฌวฉิผถ๎ด๏3184อ๒ิชกฃกถาโผ๛กทึ๗าชฐภจฟ๓าตศจณ๖ศรึฦถศธฤธ๏กขำอฦ๘ฟฑฒ้ฟชฒษนภํธฤธ๏กขดขมฟนภํธฤธ๏3ธ๖ด๓ตฤทฝรๆฤฺศฃฌ11ฬ๕พ฿ฬๅธฤธ๏ฤฺศกฃฑพดฮด๓ปแสวิฺศซสะษฯฯยฃฌศฯีๆนแณนฯฐฝฦฝะยสฑด๚ึะน๚ฬุษซษ็ปแึ๗าๅหผฯ๋บอึะนฒสฎพลด๓บอสฎพลฝ์ถึะกขศึะกขหฤึะศซปแพซษ๑ฃฌณๅฝ๘ศซสกวฐศฃฌนฒอฌพ๖สคะกฟตตฤนุผสฑฦฺีูฟชตฤกฃ

         กกกกกกกก11ิย15ศีษฯฮ็ฃฌิฺธ฿ฝปปแกฐดดะยาม์ฮดภดกฑตฤยฬณษฯฃฌฐฎมขะลฃจึะน๚ฃฉอจะลำะฯนซหพืฒรกขฐฎมขะลถซฑฑัวว๘ธ฿ผถธฑืฒรีิพ๛ฬีิคฒโฃบตฝ2024ฤ๊ฃฌศซว๒ตฤ5Gำรปงฝซด๏ตฝ19าฺฃฌีผตฑสฑศซฬๅาฦถฏำรปงตฤ22%ฃฌ5Gอ๘ย็ฝซธฒธวศซว๒65%าิษฯตฤศหฟฺฃฌศซอ๘ปฐฮ๑มฟึะฝซำะ75%ตฤปฐฮ๑มฟฮชสำฦตกฃฬแฐธษๆผฐตฤฤฺศึ๗าชำะฃบผำฟ์ศฺศ๋ณคศฝวาปฬๅปฏทขีนฃฌึงณึทขีนสตฬๅพญผรฃฌสตสฉฯ็ดๅี๑ะหีฝยิฃฌด๒ำฎอัฦถนฅผแสีนูีฝฃฌอฦฝ๘ณวฯ็ศฺบฯทขีนฃฌอณณ๏ังวฐฝฬำฦีผฐฦีปทขีนฃฌนุืขึะะกังษ๚ะฤภํฝกฟตฃฌำลปฏฟฦผผดดะยทฮ๑ฃฌดูฝ๘ฮฤปฏยรำฮศฺบฯทขีนฃฌอ๊ษฦนซนฒฮภษ๚ทฮ๑ฬๅฯตฃฌผำด๓ร๑ษ๚ฑฃีฯมฆถศฃฌนนฝจถเิชปฏั๘ภฯธ๑พึฃฌผแณึาภทจะะีฃฌผำวฟพซษ๑ฮฤร๗ฝจษ่ฃฌฬแษณวสะพซฯธปฏนภํหฎฦฝฃฌอฦฝ๘ษ๚ฬฌฮฤร๗ฝจษ่ตศกฃ2005ฤ๊ฃฌสืถ๛ีธฎฟชสผษ่มขปฅมชอ๘บอำฮฯทณษ๑ซส่ตผะกื้ฃฌิฺฝฯฮชฐฒพฒฦฝบอตฤปทพณฯยฮชถ๙อฏบอวเษูฤ๊ฬแนฉืษัฏทฮ๑กฃ

         กกกกกกกก4.ะฮืดผวาไพบฯฮ๏ฒฤมฯ4Dด๒ำกบฤฒฤีนฮปบลฃจ9A01ฃฉกกกก4Dด๒ำกฃฌสวิฺ3Dด๒ำกตฤป๙ดกษฯิ๖ผำ1ฮฌะยฑไมฟฃจศ็สฑผไกขฮยถศกขสชถศฃฉตศฃฌสวฟษฑเณฬฒฤมฯสตฯึืิฮานนฝจบอึุื้ืฐตฤผผส๕กฃศซสะธ๗ผถีะญื้ึฏบอศซฬๅีะญฮฏิฑาชณไทึทขปำีะญำลสฦฃฌิฺฝจัิืสีึะฤพทขีนนฒสถฃฌิฺธฤษฦร๑ษ๚ึะฤพฮชร๑นฒสถฃฌิฺร๑ึ๗อลฝแึะฤพบฯื๗นฒสถฃฌวะสตฐัศซสะษฯฯยตฤึวปมฆมฟฤพฦ๐ภดฃฌะฮณษวฟด๓บฯมฆกฃหฝซิฺฮ๏ภํังม์ำ๒ด๒ฟชาปษศอจอ๙ะยพณฝ็ตฤด๓รลฃฌอฌสฑศทมขฯเถิยฮขต็ืำบอะกะอผคนโมฃืำผำหูฦ๗ตศะยผผส๕ตฤทขีนกฃ

         กกกกศ็น๛ห๛รวำ๋ฤใาปั๙ส์ฯคำฮฯทฃฌฟฯถจปแม๔าโตฝสำฦตึะณ๖ฯึตฤศฮบฮฒ๎า์กญกญีโั๙าปภดฃฌบศาืพอฑปืฅฯึะะกฃี๙ดดฮฤร๗ณวสะ_ดบฝฺวฐฯฆฃฌึะั๋ฮฤร๗ฐ์ีสฝศทถจณึฮชศซน๚ฮฤร๗ณวสะฬแร๛ณวสะฃฌศกตรมหดดฝจศซน๚ฮฤร๗ณวสะตฤืสธ๑ฃฌีโสวฮาสะดดฝจนคื๗ตฤำึาปึุาชอปฦฦกฃกกกกิยตฃศฮรภตฤผฏอลธฑืฒรผๆฃฌธบิ๐สตสฉฒ๚ฦทำรปงฬๅั้ธฤษฦฃฌอณณ๏ึฦถจฒ๚ฦทบอผผส๕นๆปฎกขศทฑฃยไตุบอะญอฌาิผฐอณณ๏ผฏอลผผส๕ืสิดตศนคื๗กฃ

         กกกกOBSBOTัฐำฐAIษใฯ๑ป๚าิฦไป๙ำฺษ๎ถศังฯฐตฤสำพ๕ธ๚ืูกขสถฑ๐กขืหฬฌนภผฦกขะะฮชทึฮ๖ตศAIผผส๕ฃฌอปฦฦดซอณษใฯ๑ป๚ะ่าชสึถฏฒูื๗ตฤอดตใฃฌืิถฏฑๆฑ๐ฒขลฤษใถิฯ๓ฃฌศรรฟธ๖ศหวแหษณษฮชืิผบตฤตผักฃกกกกึะต็ฟฦะยะอึวปณวสะัะพฟิบี๋ถิณวสะฤฺภิีนณ๖ึวปศทภผ์ฒโึธปำฯตอณฃปฑฑพฉฮภะวปทพณีนสพมหฟษาิฟ์หูสตสฑธ฿ม้ร๔ห๘ถจูคยํกขึะืำิดผผส๕ำฆำรฃปผัถผฟฦผผีนสพกฐรูำฐกฑสำฦตฟ์หูี์ฒ้ฝโพ๖ทฝฐธฃปบฃาฺด๏ิฺนซนฒป๚ต็ษ่ฑธฒฟส๐ฒปอฌฮฌถศตฤดซธะฦ๗ฃปบฝฬ์อผพฐฮงศฦฬฌสฦธะึชืิึ๗ัะทขฒขอฦณ๖ฯตมะฒ๚ฦทฃปฒิ๑ทสย๋ีนณ๖มหตุภํะลฯขิฺำฆผฑพศิฎึะตฤำฆำรฒ๚ฦทกฃดฉนังะฃฬ๚รลฃฌาปฬ๕ฑฦุฦตฤสฏฝืยทอจอ๙ฝฬังยฅบอฝฬสฆฐ์นซสากฃ

         กกกกืทธฯณฌิฝกขิูดดะยธ฿ฃฌฮารวพอาชอลฝแทถทกข„มฆอฌะฤกฃีโะฉฬแฐธนุืขด๓พึำะธ฿ถศฃฌพฝนึะะฤำะษ๎ถศฃฌทดำณร๑าโฝำตุฦ๘ฃฌฤพืลฮฏิฑรวตฤึวปบอะฤัชฃฌณะิุืลศหร๑ศบึฺตฤิธอ๛บอฦฺลฮฃฌฬๅฯึมหฮฏิฑรวตฤีึฮืิพ๕บอิ๐ศฮตฃตฑฃฌีรฯิมหษ็ปแึ๗าๅะญษฬร๑ึ๗ึฦถศตฤำลสฦกฃฑพอ๘ีพำะศจถิธรื๗ฦทิูดฮสนำรฃฌป๒สฺศจธ๘ตฺศทฝถ๘ฮะ่มํะะึงธถธๅทักฃ

         กกกก澳门百家乐官网

         กกกกฝุึมฤฟวฐฃฌณึอ๘ืขฒแอ๘ร๑ฝ30อ๒ฃฌฮขฒฉพุี๓ำรปงืสณฌ17อ๒ฃฌีฦษฯณึAPPบหะฤำรปงฝ5อ๒ศหฃฌาัพญณษฮชณึตุว๘ื๎พ฿ำฐฯ์มฆตฤะยรฝฬๅดซฒฅฦฝฬจึฎาปฃปณึิฺฯ฿ฮขะลนซึฺบลำโ10อ๒ำรปงฃฌิฺฐฒปีสกตุสะผถรฝฬๅฮขะลนซึฺบลำฐฯ์มฆลละะฐ๑ึะฮปพำวฐมะกฃาฒะํสวา๒ฮชำฮฯทตฤสำพ๕ฮามฆธวฟฃฌฤฤลยึปสวลินกฃศ็น๛ำะธฤถฏฃฌว๋ิฺฦชสืฝ๘ะะฯเำฆตฤฮฤืึหตร๗กฃ

         กกกก8ศีานผไ11สฑฃฌสะณวนึดทจพึึ๗าชธบิ๐ศหต๗ถศพฉปทนซหพฃฌฟชสผถิึ๗าชตภยทฝ๘ะะศ๖ฒผศฺัฉผมกขฒ๙ัฉตศณัฉื๗าตกฃีลิพณษ3.ีลิพณษฃฌฤะฃฌ1956ฤ๊3ิยษ๚ฃฌณฯสตสุะลบรศหฃฌท๏ั๔ฯุด๓ฯชบำี๒ยํษฝดๅดๅร๑กฃศซสะีะญฯตอณาชผแพ๖ืฅบรยไสตกฃ

         กกกกใ€€ใ€€ไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ๏ผ‰้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏๅŸบไบŽ่ฏฅ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธป่ง‚ๅˆคๆ–ญๆ‰€ๅฝขๆˆ็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไป…ไปฃ่กจ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น๏ผŒไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็š„ไปปไฝ•็”็ฉถๆŠฅๅ‘ŠไปฅๅŠไปปไฝ•่จ€่ฎบ๏ผŒไบฆไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็กฎ่ฎคๆˆ–่ตžๆˆๅ…ถๅ†…ๅฎนๆˆ–่ง‚็‚นใ€‚ๆญคไธชไบบ่ง‚็‚นๆœ‰ๅฏ่ƒฝไธๅŒไบŽไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็”็ฉถๆŠฅๅ‘Š่ง‚็‚นใ€?ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไป…ไพ›ๆŠ•่ต„่€…ๅ‚่€ƒไน‹็”จ๏ผŒๆŠ•่ต„่€…ๅˆ‡ๅ‹ฟไพ่ต–ใ€‚ๅ…ถไธญ็š„ไฟกๆฏๆˆ–ๆ‰€่กจ่พพ็š„ๆ„่งไธๆž„ๆˆไนฐๅ–ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„ๅทฅๅ…ทๆˆ–่€…่พพๆˆไปปไฝ•ไบคๆ˜“็š„ๆŠ•่ต„ๅปบ่ฎฎๆˆ–่ดขๅŠกใ€ๆณ•ๅพ‹ใ€็จŽๅŠก็ญ‰ๅ…ถไป–ๆŠ•่ต„ๅ’จ่ฏขๆ„่ง๏ผŒไบฆไธๆž„ๆˆๅฏนๆ‰€่ฟฐ่ฏๅˆธไนฐๅ–็š„ๅ‡บไปทๆˆ–ๅพไปทใ€‚ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…ไธๅบ”ๅฐ†ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๆ‰€ๅŒ…ๅซ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎไฝœไธบๅ…ถๆŠ•่ต„ๅ†ณ็ญ–็š„ไพๆฎ๏ผŒไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…็›ดๆŽฅๆˆ–่€…้—ดๆŽฅไพๆฎๆˆ–่€…ไฝฟ็”จ่ฟ™ไบ›ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ่กŒไบ‹ๆˆ–่€…ๆฎๆญค่ฟ›่กŒ่ฏๅˆธๆŠ•่ต„ๆ‰€้€ๆˆ็š„ไธ€ๅˆ‡ๅŽๆžœๅ’ŒๆŸๅคฑ็”ฑๆŠ•่ต„่€…่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบไธไบˆๆ‰ฟๆ‹…ไปปไฝ•่ดฃไปปใ€?้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏ็”ฑๅ…ถไธชไบบๅŸบไบŽๅ…ฌๅผ€ไฟกๆฏ็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบๅฏนใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๅŒ…ๅซไฟกๆฏไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ๅ‡†็กฎๆ€งใ€ๅฏ้ๆ€งใ€ๆ—ถๆ•ˆๆ€งๅŠๅฎŒๆ•ดๆ€งไธไฝœไปปไฝ•ๆ˜Ž็คบๆˆ–้ป˜็คบ็š„ไฟ่ฏ๏ผŒๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตไธญใ€‹ๆ‰€ๅ‘ๅธƒ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎๆœ‰ๅฏ่ƒฝๅ›ๅ‘ๅธƒๆ—ฅไน‹ๅŽ็š„ๆƒ…ๅŠฟๆˆ–ๅ…ถไป–ๅ›็ด็š„ๅ˜ๆ›ด่€Œไธๅ†ๅ‡†็กฎๆˆ–ๅคฑๆ•ˆ๏ผŒไฝ†ไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบไธๆ‰ฟๆ‹…ๆ›ดๆ–ฐไธๅ‡†็กฎๆˆ–่ฟ‡ๆ—ถ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ไน‰ๅŠกใ€‚ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹็š„็‰ˆๆƒไธบ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ‰€ๆœ‰๏ผŒๆœช็ปไนฆ้ข่ฎธๅฏไปปไฝ•ๆœบๆž„ๅ’Œไธชไบบไธๅพ—ไปฅไปปไฝ•ๅฝขๅผ่ฝฌๅ‘ใ€็ฟป็‰ˆใ€ๅคๅˆถใ€ๅˆŠ็™ปใ€ๅ‘่กจๆˆ–ๅผ•็”จใ€?ใ€€ใ€€ๅฎขๆˆทๆˆๅŠŸๆกˆไพ‹็š„ๅ…่ดฃๅฃฐๆ˜ใ€€ใ€€ๆ‰€ๆœ‰ๆกˆไพ‹ๅ‡ไธบๅ—็›ŠไบŽไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆโ€œไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธโ€๏ผ‰ไธ“ไธš่ดขๅฏŒ็ฎก็†ๆœๅŠก็š„็œŸๅฎžใ€ๅ…ธๅž‹ๅฎขๆˆทใ€‚ๅ‡บไบŽไฟๆŠคๅฎขๆˆท้š็งไน‹็›ฎ็š„๏ผŒ็›ธๅ…ณๆกˆไพ‹ๆถ‰ๅŠ็š„ๅฎขๆˆทๅง“ๅใ€ๅนด้พ„ใ€็ฎ€ๅŽ†ใ€ๅ›พ็‰‡ไธญ็š„ไบบ็‰ฉ็ญ‰ๅ‡ไธบ่™šๆž„๏ผŒไฝ†ๅฏไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ่ดขๅฏŒ็ฎก็†้ƒจๆœๅŠกไน‹ไธๅŒๆŠ•่ต„้œ€ๆฑ‚ๅฎขๆˆท็š„ๆฆ‚ๅ†ตใ€?ฐธภถฃบฐ๖ฒบม๕สฯะึตษๆบฺฐธธรฐธฯตนซฐฒฒฟกขสกฮฏีทจฮฏกขสกนซฐฒฬกขสกผ์ฒ์ิบนาลฦถฝฐ์ฐธผกฃฤฟวฐธรฐธีิฺถษ๓ึะกฃ

         กกกกิฺตศดนณฬึะฮาฟดมหฒปษูฑฑรภตุว๘ตฤฦภฒโฃฌด๓ผาทืทืฑงินัำณูกขฟจถูกขปญึสฒ๎ฃฌษ๕ึมำะศหศฯฮชี๛ธ๖ฯ๎ฤฟพอสวธ๖ะฆปฐกฃพูธ๖ภืำฃฌกฐย๕ฟหถ๛กคทฦถ๛ฦีหนิฺฑฑพฉฐยิหปแษฯป๑ตรมห400รืต๛ำพฝ๐ลฦกฑกฃศซว๘ธษฒฟาชฝ๘าปฒฝอณาปหผฯ๋ฃฌสฑฟฬฯ๋ตฤสวธษสยดดาตกขฤฑตฤสวธษสยดดาตฃฌะฤอ๙าปดฆฯ๋ฃฌพขอ๙าปดฆสนฃฌอฦถฏธ๗ฯ๎นคื๗ศกตรธด๓ณษะงกฃ

         กกกกึะน๚ศหร๑ีึฮะญษฬปแา้ตฺม๙ฝ์สะฮฏิฑปแตฺศดฮปแา้ฃฌล๚ืผอ๔ฝจึะอฌึพด๚ฑํีะญตฺม๙ฝ์ณึสะฮฏิฑปแณฃฮ๑ฮฏิฑปแห๙ื๗ตฤนคื๗ฑจธๆกฃิฺฒ๚ฦทฒใรๆฃฌฮชมหด๒ิ์ฝกฟตตฤบรฒ๚ฦทฃฌฮารวฒปฯงด๒ิ์มหฦฝทฝนซภ๏ตฤรเศแฤ๐พฦษ๚ฬฌิฐฃฌฮชฤ๐พฦดดิ์มหษ๚ฬฌรภบรตฤปทพณฑฃีฯบอทแธปตฤฒ๚ฤฑฃีฯกฃฝศีฃฌอ๘าืล๛ยถตอต๗ฟชีนมฝฤ๊ตฤิฦผฦหใาตฮ๑ฃฌฒขีสฝทขฒผหพฤฯีฝยิฃฌภฉีลิฦผฦหใฐๆอผกฃ

         กกกกทวณฃึุาชึุาชาปฐใฒปึุาชทวณฃฒปึุาชฒ๚ฦทึชร๛ถศฦทลฦำฐฯ์มฆฒ๚ฦทะิผฑศพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฒ๚ฦทฐืฐึสมฟฒ๚ฦทษผถธฤิ์สวฐสึะทฮ๑สบ๓ทฮ๑8.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟตฤืฬๅฦฺอ๛ึตสวฃฟธ฿ฝฯธ฿าปฐใฝฯตอตอ9.ฤ๚ถิาิฯยพฦภเนซหพฮชฤ๚ฬแนฉตฤฒ๚ฦทผฐทฮ๑ึสมฟตฤืฬๅย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚ั๓บำรฉฬจฮๅมธาบใ๒ึภฯฝัฝฃฤฯดบภษพฦฝ๑สภิต10.ำ๋2018ฤ๊ฯเฑศฃฌฤ๚ธะพ๕ั๓บำนษทตฤฒ๚ฦทึสมฟผฐทฮ๑ึสมฟตฤฑไปฏว้ฟ๖ฃฟฯิึ๘ฬแธ฿ยิำะฬแธ฿ฮฌณึิญืดยิำะฯยฝตฯยฝตร๗ฯิ11.ศ๔ฤ๚าิบ๓ะ่าชนบย๒พฦภเฒ๚ฦทฃฌฤ๚ปแผฬะ๘นบย๒ั๓บำนษทตฤพฦภเฒ๚ฦทย๐ฃฟทวณฃิธาโิธาโฒปศทถจฒปฬซิธาโฟฯถจฒปิธาโ12.ฤ๚ถิาิฯยพฦภเนซหพสะณกึชร๛ถศผฐฦทลฦำฐฯ์มฆตฤฦภผฮชฃฟธ฿ฝฯธ฿าปฐใฝฯตอตอั๓บำรฉฬจฮๅมธาบใ๒ึภฯฝัฝฃฤฯดบภษพฦฝ๑สภิต13.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทตฤะิผฑศย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚14.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทะิผฑศฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้15.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฃจศ็ัีษซกขฯใฮถกขฟฺธะตศฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚16.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทพฦฬๅฤฺิฺึสมฟฃจศ็ัีษซกขฯใฮถกขฟฺธะตศฃฉฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้17.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทฐืฐึสมฟฃจศ็ฐฒฤึสมฟฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚18.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทฐืฐึสมฟ(ศ็ฐฒฤึสมฟ)ฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้19.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทฐืฐษ่ผฦฃจศ็อโนษ่ผฦกขฒ๚ฦททภฮฑษ่ผฦตศฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚20.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทฐืฐษ่ผฦฃจศ็อโนษ่ผฦกขฒ๚ฦททภฮฑษ่ผฦตศฃฉฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้21.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทษผถธฤิ์ฃจศ็พฦฬๅฤฺิฺึสมฟษผถผฐฒ๚ฦทฐืฐษผถตศฃฉตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚22.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทษผถธฤิ์ฃจศ็พฦฬๅฤฺิฺึสมฟษผถผฐฒ๚ฦทฐืฐษผถตศฃฉฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้23.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทตฤดูฯ๚ป๎ถฏย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚24.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทตฤดูฯ๚ป๎ถฏฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้25.ฤ๚ถิั๓บำนษทฒ๚ฦทนบย๒ฑใภ๛ะิตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚26.ฤ๚ถิั๓บำนษทฤฤฟ๎ฒ๚ฦทนบย๒ฑใภ๛ะิฒปย๚าโฃฟธฤฝ๘ฝจา้สวฃฟฒ๚ฦทร๛ณฦธฤฝ๘ฝจา้27.ฤ๚สวท๑อจนั๓บำนษทนูทฝฟอทศศฯ฿ฃจ95019ฃฉกขหีพฦษ๚ฬฌศฆกขนูทฝฦ์ฝขต๊กขั๓บำ1บลตศนตอจกขมชฯตวตภำ๋ั๓บำนษทฝ๘ะะนตอจกขฝปม๗นฃฟสวท๑28.ฤ๚ถิั๓บำนษทนตอจกขมชฯตวตภถเั๙ะิบอฑใฝะิตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโ29.ฤ๚ศฯฮชั๓บำนษทนตอจกขมชฯตวตภทฝรๆดๆิฺตฤฮสฬโตใสวฃฟ30.ฤ๚ถิั๓บำนษททฮ๑ศหิฑตฤทฮ๑ฬฌถศตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโ31.ฤ๚ศฯฮชั๓บำนษททฮ๑ศหิฑตฤทฮ๑ฬฌถศทฝรๆดๆิฺตฤฮสฬโตใสวฃฟ32.ฤ๚ถิั๓บำนษทนคื๗ศหิฑนตอจกขมชฯตทดภกตฤผฐสฑะิตฤย๚าโถศฮชฃฟทวณฃย๚าโย๚าโาปฐใฒปย๚าโทวณฃฒปย๚าโ33.ฤ๚ศฯฮชั๓บำนษทนคื๗ศหิฑนตอจกขมชฯตทดภกตฤผฐสฑะิทฝรๆดๆิฺตฤฮสฬโตใสวฃฟ34.ื๎ฝาปฤ๊ภดฃฌฤ๚ถิั๓บำนษทตฤฒ๚ฦทป๒ทฮ๑ึสมฟสวท๑ดๆิฺนฑงินฃฟดำรปฑงินนฝฯษูฑงินฝฯถเฑงินบถเฑงินพญณฃฑงิน35.ฤ๚ถิั๓บำนษทตฤฒ๚ฦทผฐทฮ๑ทฝรๆสวท๑ปนำะฦไห๛าโผ๛ป๒ฝจา้ฃฟ36.าิฯยะลฯขทวฑุฬ๎ฃฌศ็ฤ๚าชว๓ั๓บำนษททดภกพ฿ฬๅฮสฬโตฤดฆภํฝแน๛ฃฌฟษิฺฯยทฝฬ๎ะดฤ๚ตฤพ฿ฬๅะลฯขฃฌทฝฑใฮารวปุทรกฃาชืลมฆฝจณวะหดๅกฃ2016ฤ๊สวณึศีฑจะยรฝฬๅสยาตฟชอุทฝ๘ตฤาปฤ๊กฃ

         กกกกกกกกฑพฝ์ธ฿ฝปปแำฆผฑฐฒศซฟฦผผีนษฯฃฌึุว์น๚ทษอจำรบฝฟีษ่ฑธึฦิ์ำะฯนซหพกขษ๎ฺสะฟฦฑศฬุบฝฟีฟฦผผำะฯนซหพกขษ๎ฺสะฟฦฮภฬฉสตาตทขีนำะฯนซหพกขฬ์ฝ๒ษ๎ึฎภถบฃั๓ษ่ฑธฟฦผผำะฯนซหพกขหฤดจตฯอฯ๛ทภษ่ฑธึฦิ์ำะฯนซหพกขฑธฐฒำฆผฑผผส๕ษ๎ฺท๕ปฏป๙ตุกขษ๎ฺปชฐฒิมะหฟฦผผำะฯนซหพกขศาปึุนคนษทำะฯนซหพ8ผาำละใฦ๓าตีถป๑กฐื๎ำลีนัฝฑกฑกฃณึทมฆผำฟ์นคาตปฏกขณวี๒ปฏทขีนฝ๘ณฬฃฌฝ๔ฝ๔ฮงศฦฯศฝ๘ืฐฑธกขึวฤผาต็กขยฬษซสณฦทกขะยะอปฏนคกขน่ป๙ฒฤมฯกขะยฤิดม๙ด๓ึงึ๙ฒ๚าตฃฌีะามหาปล๚อถืสนๆฤฃด๓กขฟฦผผบฌมฟธ฿กขวฃามฆด๘ถฏมฆวฟตฤด๓ฯ๎ฤฟกขบรฯ๎ฤฟฃฌฮชณึทขีนบ๑ปถฏฤฃปวภืฅณคศฝวาปฬๅปฏทขีนน๚ผาีฝยิป๚ำ๖ฃฌทขปำถภฬุตฤว๘ฮปำลสฦฃฌปผซอฦฝ๘ำ๋ฤฯพฉอฌณวปฏกขำ๋บฯทสาปฬๅปฏฃฌฮท์ถิฝำด๓ฝญฑฑฃฌลฌมฆด๒ิ์บฯฤผไะยะอว๘ำ๒ึะะฤณวสะกฃ2018ฤ๊1ิยฃฌนซฐฒป๚นุถิธรฐธมขฐธี์ฒ้ฃฌณฦ129ฐธกฃ

         กกกกห๛ฑเึ๘มหกถผฦหใษ๑พญฟฦังกทฃจฃฉฃฌฒฮำ๋ฑเะดมหกถษ๑พญะลฯขังำ๋ผฦหใษ๑พญฟฦังกทฃจฃฉตศึ๘ื๗ฃฌอฌสฑาัิฺทขฑํศฦชัะพฟยฮฤฃฌิฺทขฑํศฦชัะพฟยฮฤฃฌิฺบอทขฑํหฤฦชัะพฟยฮฤฃฌาิผฐิฺฦไหบหะฤฦฺฟฏทขฑํถเฦชัะพฟยฮฤฃฌิ๘มฝดฮสั๛ฮชกถกทฃจฃฉบอกถฃจฃฉกทืซะดน๛ำฌสำพ๕ศฯึชืส๖กฃใ€€ใ€€ไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ๏ผ‰้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏๅŸบไบŽ่ฏฅ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธป่ง‚ๅˆคๆ–ญๆ‰€ๅฝขๆˆ็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไป…ไปฃ่กจ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜็š„ไธชไบบ่ง‚็‚น๏ผŒไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็š„ไปปไฝ•็”็ฉถๆŠฅๅ‘ŠไปฅๅŠไปปไฝ•่จ€่ฎบ๏ผŒไบฆไธไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็กฎ่ฎคๆˆ–่ตžๆˆๅ…ถๅ†…ๅฎนๆˆ–่ง‚็‚นใ€‚ๆญคไธชไบบ่ง‚็‚นๆœ‰ๅฏ่ƒฝไธๅŒไบŽไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ็”็ฉถๆŠฅๅ‘Š่ง‚็‚นใ€?ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไป…ไพ›ๆŠ•่ต„่€…ๅ‚่€ƒไน‹็”จ๏ผŒๆŠ•่ต„่€…ๅˆ‡ๅ‹ฟไพ่ต–ใ€‚ๅ…ถไธญ็š„ไฟกๆฏๆˆ–ๆ‰€่กจ่พพ็š„ๆ„่งไธๆž„ๆˆไนฐๅ–ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„ๅทฅๅ…ทๆˆ–่€…่พพๆˆไปปไฝ•ไบคๆ˜“็š„ๆŠ•่ต„ๅปบ่ฎฎๆˆ–่ดขๅŠกใ€ๆณ•ๅพ‹ใ€็จŽๅŠก็ญ‰ๅ…ถไป–ๆŠ•่ต„ๅ’จ่ฏขๆ„่ง๏ผŒไบฆไธๆž„ๆˆๅฏนๆ‰€่ฟฐ่ฏๅˆธไนฐๅ–็š„ๅ‡บไปทๆˆ–ๅพไปทใ€‚ไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…ไธๅบ”ๅฐ†ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๆ‰€ๅŒ…ๅซ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎไฝœไธบๅ…ถๆŠ•่ต„ๅ†ณ็ญ–็š„ไพๆฎ๏ผŒไปปไฝ•ๆŠ•่ต„่€…็›ดๆŽฅๆˆ–่€…้—ดๆŽฅไพๆฎๆˆ–่€…ไฝฟ็”จ่ฟ™ไบ›ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ่กŒไบ‹ๆˆ–่€…ๆฎๆญค่ฟ›่กŒ่ฏๅˆธๆŠ•่ต„ๆ‰€้€ๆˆ็š„ไธ€ๅˆ‡ๅŽๆžœๅ’ŒๆŸๅคฑ็”ฑๆŠ•่ต„่€…่‡ช่กŒๆ‰ฟๆ‹…๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบไธไบˆๆ‰ฟๆ‹…ไปปไฝ•่ดฃไปปใ€?้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบ้€š่ฟ‡็Ÿญไฟกๅ‘้€็š„ใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ๅ†…ๅฎนๆ˜ฏ็”ฑๅ…ถไธชไบบๅŸบไบŽๅ…ฌๅผ€ไฟกๆฏ็ผ–ๅˆถ่€Œๆˆ๏ผŒไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ˜Ž็คบๅฏนใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹ไธญๅŒ…ๅซไฟกๆฏไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ๅ‡†็กฎๆ€งใ€ๅฏ้ๆ€งใ€ๆ—ถๆ•ˆๆ€งๅŠๅฎŒๆ•ดๆ€งไธไฝœไปปไฝ•ๆ˜Ž็คบๆˆ–้ป˜็คบ็š„ไฟ่ฏ๏ผŒๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตไธญใ€‹ๆ‰€ๅ‘ๅธƒ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎๆœ‰ๅฏ่ƒฝๅ›ๅ‘ๅธƒๆ—ฅไน‹ๅŽ็š„ๆƒ…ๅŠฟๆˆ–ๅ…ถไป–ๅ›็ด็š„ๅ˜ๆ›ด่€Œไธๅ†ๅ‡†็กฎๆˆ–ๅคฑๆ•ˆ๏ผŒไฝ†ไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธไปฅๅŠ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบไธๆ‰ฟๆ‹…ๆ›ดๆ–ฐไธๅ‡†็กฎๆˆ–่ฟ‡ๆ—ถ็š„ไฟกๆฏใ€่ง‚็‚นไปฅๅŠๆ•ฐๆฎ็š„ไน‰ๅŠกใ€‚ๆœฌใ€Šไธชไบบ่ง‚็‚นไบคๆตใ€‹็š„็‰ˆๆƒไธบ้”€ๅ”ฎไบคๆ˜“ไบบๅ‘˜ไธชไบบๆ‰€ๆœ‰๏ผŒๆœช็ปไนฆ้ข่ฎธๅฏไปปไฝ•ๆœบๆž„ๅ’Œไธชไบบไธๅพ—ไปฅไปปไฝ•ๅฝขๅผ่ฝฌๅ‘ใ€็ฟป็‰ˆใ€ๅคๅˆถใ€ๅˆŠ็™ปใ€ๅ‘่กจๆˆ–ๅผ•็”จใ€?ใ€€ใ€€ๅฎขๆˆทๆˆๅŠŸๆกˆไพ‹็š„ๅ…่ดฃๅฃฐๆ˜ใ€€ใ€€ๆ‰€ๆœ‰ๆกˆไพ‹ๅ‡ไธบๅ—็›ŠไบŽไธญๅ›ฝๅ›ฝ้™…้‡‘่ž่‚กไปฝๆœ‰้™ๅ…ฌๅธ๏ผˆโ€œไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธโ€๏ผ‰ไธ“ไธš่ดขๅฏŒ็ฎก็†ๆœๅŠก็š„็œŸๅฎžใ€ๅ…ธๅž‹ๅฎขๆˆทใ€‚ๅ‡บไบŽไฟๆŠคๅฎขๆˆท้š็งไน‹็›ฎ็š„๏ผŒ็›ธๅ…ณๆกˆไพ‹ๆถ‰ๅŠ็š„ๅฎขๆˆทๅง“ๅใ€ๅนด้พ„ใ€็ฎ€ๅŽ†ใ€ๅ›พ็‰‡ไธญ็š„ไบบ็‰ฉ็ญ‰ๅ‡ไธบ่™šๆž„๏ผŒไฝ†ๅฏไปฃ่กจไธญ้‡‘ๅ…ฌๅธ่ดขๅฏŒ็ฎก็†้ƒจๆœๅŠกไน‹ไธๅŒๆŠ•่ต„้œ€ๆฑ‚ๅฎขๆˆท็š„ๆฆ‚ๅ†ตใ€?ึะน๚ีธฎสผึีธ฿ถศึุสำฮฌปคบฃอโึะน๚นซร๑ตฤฐฒศซำ๋บฯทจศจาๆฃฌาปนแาชว๓บฃอโึะน๚นซร๑ื๑สุตฑตุทจยษทจนๆฃฌฒปดำสยศฮบฮฮฅทจป๎ถฏกฃ

         กกกกปแา้ฬึยมหสะีธฎำ๋น๚ผาฟชทขา๘ะะฐฒปีสกทึะะวฉถฉกถศซรๆอฦฝ๘ณึสะศฺศ๋ณคศฝวาปฬๅปฏทขีนฟชทขะิฝ๐ศฺบฯื๗ฑธอยผกทกฃฮารวถิด๓ปแตฤีูฟชฑํสพศศมาืฃบุฃกนศฅตฤาปฤ๊ฃฌศซสะษฯฯยาิฯฐฝฦฝะยสฑด๚ึะน๚ฬุษซษ็ปแึ๗าๅหผฯ๋ฮชึธตผฃฌศฯีๆนแณนยไสตตณตฤสฎพลด๓บอสฎพลฝ์ถึะกขศึะกขหฤึะศซปแพซษ๑ฃฌิฺสกฮฏกขสกีธฎบอสะฮฏตฤผแวฟม์ตผฯยฃฌิฺสะศหด๓กขสะีะญตฤผเถฝบอึงณึฯยฃฌฟหฤัวฐฝ๘กขทำยี๙ฯศฃฌอณณ๏ื๖บรฮศิ๖ณคกขดูธฤธ๏กขต๗ฝแนนกขปร๑ษ๚กขทภท็ฯีกขฑฃฮศถจธ๗ฯ๎นคื๗ฃฌิ๚สตอฦฝ๘หฤธ๖อปฦฦฤ๊ะะถฏฃฌธ฿ึสมฟอฦถฏฮๅด๓ทขีนฃฌฝฯบรอ๊ณษมหธ๗ฯ๎ผศถจตฤฤฟฑ๊ศฮฮ๑ฃฌพญผรษ็ปแทขีนณสฯึณ๖ฤๆสฦษฯั๏สฦอทบรกขีะด๓าวฟะงน๛บรกขษ๎ปฏธฤธ๏พญั้บรกขาปฬๅปฏทขีนฟชพึบรตฤมผบรพึรๆกฃฯเฑศอจำรGPUฃฌตฺถด๚deepeye1000ืิึ๗ษ๑พญอ๘ย็ดฆภํฦ๗สวตฅฮปะิฤฬแษ20ฑถกขตฅฮปฤะงฬแษ100ฑถกขฯตอณสฑัำผ๕ตอ200ฑถกฃ

         กกกกผวี฿ิฺธ฿ฝปปแ1บลนฃฌทขฯึาปฬจสืึมฟืำผฦหใป๚กชกชัฆถจฺฬผฦหใป๚กฃกกกกศฅฤ๊ฃฌะูัภภ๛ืคปชด๓สนฐืหผฺะยสด๚ฑํอลณ๖ฯฏมหตฺ20ฝ์ธ฿ฝปปแฃฌฦไึะฒฮีนนซหพึฎาปSignAllนซหพฃฌสวสภฝ็ฮจาปาปผาสึำ๏ทญา๋ฯตอณณงษฬฃฌฦไผผส๕สวผฦหใป๚ฯตอณอจนษใฯ๑อทกขดซธะสึฬืตศดซธะษ่ฑธฒถืฝศหภเึซฬๅถฏื๗กขรๆฒฟฑํว้กขสึสฦฃฌฝ๘ะะฑๆศฯกขทึฮ๖ฃฌฒขืิถฏทญา๋ณษำ๏พไฃฌอ๊ณษี๛ธ๖สึำ๏ืิถฏทญา๋นณฬกฃด๓ผาฑ฿ื฿ฑ฿ฬฝ้ษฃฌฒปสฑืคืในฟดกขฯเปฅฝปม๗ฃฌษ๎ษ๎ฮชธ๏รฯศฑฒรวผ่ฟเทถทกขิกัชทีฝตฤพซษ๑ห๙ธะถฏกฃ

         กกกก澳门百家乐官网ฦีอจฯ๚สศหิฑิ๕รดฤาิดซอณตฤทฝสฝฝ๘ะะพบี๙ฤุื๎ำะฟษฤตฤสวฃฌห๛รวฝซฮทจื๖ตฝีโาปตใกฃฑศศ็ฃฌกถลฆิผสฑฑจกทกถฮภฑจกทตศฮ๗ทฝรฝฬๅำ๋าฅัิลฺึฦี฿ฯเปฅนดฝแฃฌณดื๗ษๆฝฎปััิฃฌฦ๓อผผำษ๎อโฝ็ถิึะน๚ตฤดํฮ๓ศฯึชกฃาปฤ๊ภดฃฌสะม๙ฝ์ศหด๓ณฃฮฏปแฝ๔ฟสะฮฏกขสะีธฎึะะฤนคื๗ฃฌฯ๋ิฺวฐกขฤฑิฺวฐฃฌิฺผแณึตณตฤม์ตผกขศหร๑ตฑผาื๗ึ๗บอาภทจึฮสะตฤษ๚ถฏสตผ๙ึะาภทจยฤึฐกขษฦื๗ษฦฮชฃฌฒปษูดดะยพูด๋บอนคื๗ณษะงตรตฝษฯผถศหด๓ตฤธ฿ถศศฯฟษกฃ

         ิ๐ฑเฃบำัฐืาเ

         AG真人百家乐网站ฯเนุอฦผ๖

         AG真人百家乐网站
         กฐผาอฅฐฉึขกฑฃฌปนาชอดถเพรฃฟ
         กถ๗ศมฆึะน๚ณว ตฺถผพกท 20180902 ทสณวVSรษฝ
         2019ฤ๊ะยปชษ็ฤ๊ถศีีฦฌฃจฬๅำะยฮลฃฉ
         ถิำฺศหภเภดหตฃฌดำถบตฝพบพอฯ๑ธ๔ืลาปฬ๕บำฃฌำะตฤตึด๏มหฑหฐถฃฌำะตฤาัิฺยทษฯฃฌำะตฤปนิฺิญตใกฃ
         ะยปชษ็ฦภยิฑฃบาม์ศหภเวฐอพริหตฤึะน๚ทฝฐธ
         百家乐在线
         กถพฏฒ์ฬุัตำชกท 20160804 พซฑเฐๆ
         澳门百家乐官网
         AG真人百家乐网站ฃบืชฯ๒ดๆาปผ มึฟฯีูปุฒฟทึMKZผฐMKX
         กถฑฃฝกสณฦทฑ๊ืขพฏสพำรำ๏ึธฤฯกททขฒผ ฝซำฺ2020ฤ๊1ิยีสฝสตสฉ
         Xi zeichnet zwei Akademiker mit Chinas hchstem Wissenschaftspreis aus
         ึะั๋ะ๛ดซฒฟกขน๚ฬ๚ผฏอลมชบฯทขฒผ2019ฤ๊กฐื๎รภฬ๚ยทศหกฑฯศฝ๘สยผฃ
         ดดะยฃฌิฺธดะหตฤี๗ณฬษฯ
         าิะยทจยษฬแนฉะยฑฃีฯกชกชยไสตมฝปแพซษ๑ีนอ๛ร๑ทจืิ๒สตสฉส๖ฦภ
         ด๓มฌอจฑจกฐบฺตผำฮฑฦำฮฟอฬอวฎพอหปนกฑฃบาัมขฐธต๗ฒ้
         ป๐ผพนูฑ๘ภฮผววฟพฤฟฑ๊ ฝจษ่สภฝ็าปม๗ีฝยิพึึ
         ถเห๙ฯใธธ฿ะฃลลร๛ฯยต๘ าตฝ็ำวะฃิฐีึฮปฏอฯฟๅังส๕ทขีน
         ล์ลศะยถฏฤศรึะน๚พญผรธวฟพข
         ึ๚มฆถฌฐยฑธีฝฃฌึะน๚ปจั๙ปฌฑ๙ะญปแำ๋ถฅผถอโฝฬอลถำวฉิผ
         กถสตฯฐึพกท 20180518 ตฺศผฏ
         ฮชธ๖ศหะลฯขณลฦ๐กฐฑฃปคษกกฑ
         กถน๚ผาฯเฒแกท ตฺสฎฮๅผฏฃบด๓สฆตฤฑณำฐ
         หฃฌฐัฟษปุสีภฌป๘3Dด๒ำกณษต๑หพฐน
         ฬๅำธฤธ๏ิ๕รดธฤฃฟฑฑพฉถฌฐยศ็บฮฐ์ฃฟน๚ผาฬๅำืพึพึณคธ๘ณ๖ด๐ฐธ
         Actividad con tema Ao Nuevo chino en Dallas, Estados Unidos Spanish.xinhuanet.com
         2018ดบฯฤลฆิผสฑืฐึฃบณฑศหฝึลฤ
         กถน๚ผาฯเฒแกท ตฺฐหสฎฐหผฏฃบอโรๆตฤสภฝ็
         ตฺถสฎฮๅฝ์นถ๛ฑ๕น๚ผสัฉต๑ฑศศฟชฒ๙
         ศซน๚สืธ๖ึวฤาฝฮ๑สายไปงฯ๔ษฝะลฯขธะกี๒

         AG真人百家乐网站ศศตใะยฮล

         ถิธ๖ศหาหฝฒปร๔ธะฃฟิฝภดิฝถเตฤป๚นนบอฦ๓าตหตฒปฃก
         ึะนฒึะั๋น๚ฮ๑ิบยกึุพูะะน๚ผาฟฦังผผส๕ฝฑภ๘ด๓ปแ
         กพะยปชฮขสำฦภกฟธะรฐฃบฟษฒปถผสวฒกถพศวตฤป๖
         ำญีฝษฯบฃฦ๓าตผามชถำ ฮชฯ็ดๅฝฬำฯืฐฎะฤ ฯใธร๗ะวืใว๒ถำิูดฮพูฐ์ดศษฦศ
         [ถฏฮ๏บรป๏ฐ้]ฐฒฐฒพฒพฒฝฒนสสยฃบภ๑ฮ๏
         กพลฤย๔สะณกรๆรๆนกฟึะน๚ผฮตย2018ว๏ลฤผดฝซฟชฤป
         กพังฯฐสฑฟฬังหผผ๙ฮ๒สฎพลด๓ขกฟศหร๑ด๓ังยํมมฃบกฐรภภ๖ึะน๚กฑฝจษ่สวืส้ผวะฤฯตศหร๑ตฤฬๅฯึ
         ฯ๒ืลกฐึะน๚ึฎึฮกฑะยพณฝ็ภซฒฝย๕ฝ๘
         ด๏ฤลฆตฯฯฃัวษ๚ริ็ฦฺำชั๘ะปฮฐฒฉฃบึ๚มฆฯ๛ทัษผถ ทฮ๑ึะน๚ฯ๛ทัี฿
         ฐฒปีถิฯึฦสนำรลฉาฉหิดนภํ
         ผำฤรด๓ฤฯฒฟทขษ๚ฝปอจสยนสึย4หภ6ษห
         น๚ผาฟชทขา๘ะะิญตณฮฏส้ผวกขถญสยณคบ๚ปณฐ๎ัฯึุฮฅผอฮฅทจฑปฟชณตณผฎ
         Le calendrier deux sessions de Xi Jinping
         ท๎ำำษ๚ณซตผยฬษซึฑฒฅ นๆทถกฐอ๘บ์พญผรกฑ
         ณคฝญด๓ฑฃปคำฆื๖บร3ทฝรๆนคื๗
         ฤัว๓ฃกบซกฐดบิหกฑป๐ณตฦฑฟชส ร๑ึฺด๒ตุฦฬอจฯลลถำ
         ณดะฌฤฑฉธปฃฟฝำลฬฯภรวะัะัฐษฃก
         ตฺฑศภ๛หนสฑืฐึยำำฐกชกชLaloฦทลฦสฑืฐะใ
         ฯฐฝฦฝณ๖ฯฏถํยหนผอฤ๎ฮภน๚ีฝี๙สคภ๛70ึฤ๊ว์ตไฒขทรฮสศน๚
         ด๓ังษ๚ำรฝฑังฝ๐ฐ๏60ร๛ม๔สุถ๙อฏลฤีี

         ื๎ะยฑจตภ

         ฤฯศสถซฃบฮชกฐึะน๚ฬ์ักฑถ๘ษ๚
         บำฑฑดลฯุฃบมซลบพญผรึ๚มฆฯ็ดๅี๑ะห
         สฎพลด๓ด๚ฑํศศา้นซฦฝถ๘ำะึสมฟตฤฝฬำ
         ีวผมหฃฌนฒฯํตฅณตฤใปนฦ๏ย๐ฃฟ
         กพอผผฏกฟภฐฐหตฝ ออภึ
         ศหร๑ศีฑจฦภยิฑฮฤียฃบึงณึธฐฤฬจอฌฐ๛นฒฯํน๚ผาทขีนป๚ำ๖ตฤึุาชพูด๋
         ธปบภพ่ฑ๐ส๛ทึฒปณ๖ศฅฃบดๅร๑รวนหยวึุึุ ลยฒปนปืก
         พขลฦดดสผศหฮโษูัซฦ์ฯยนซหพศ๋นษวเวเ๏พฦฃฌฤโีผนษ3%
         ฦดถเถเQ3ฒฦฑจฃบำชสีิ๖ณค123%ึม75.139าฺิช ฤ๊ป๎ิพย๒ผาสตฅผพพปิ๖5310อ๒
         นืกกฐะบขืำกฑฃฌฝฬำณอฝไนๆิ๒ปนตรย๕นีโะฉกฐฟฒกฑ
         1. กฐฝญหีสกลฉืสหิดฯตอณกฑิฺไเหฎสิตใ
         2. บศฒ่ปแตผึยฦถัชย๐ฃฟฦถัชตฝตืฤฒปฤบศฒ่ฃฟ
         3. ฐฒผเผำย๋ ปฏนคฒ๚าตธ๑พึถฏฬฌต๗ี๛
         4. ะยปชฮขฦภฃบัฯณอฑฉมฆษหาฝฃฌบดฮภษ๚รื๐ัฯ
         5. นโทืจผาฬธPERCผผส๕ำฆำรบอทขีน
         6. พตนึะน๚กคะยปชษ็น๚ฤฺะยฮลีีฦฌาปึพซัก
         7. อ๕หษร็ฝโถมื๎ธ฿ผ์นคื๗ฑจธๆ
         8. กถ๗ศมฆึะน๚ณว ตฺถผพกท 20180826 ฦฝมนVSำมึ
         9. กฐทจนูาชหณตฤฒปฝ๖ฝ๖สวฐธืำฃฌปนำะศหะฤกฑกชกชผวตณตฤสฎพลด๓ด๚ฑํกขฑฑพฉทจนูม๕ภ่
         10. ธฃึษ่กฐฬจธฐฤวเฤ๊ึฎผากฑ
         11. ึะน๚อผส้มใสสะณกืนๆฤฃอปฦฦาปวงาฺิช
         12. บ๚ดบปชปแผ๛ทจน๚พญผรบอฒฦีฒฟณคภีรทถ๛
         13. ดบฬ์า๛สณศถเศษู ณิถนสคนศโ
         14. ศหร๑ศีฑจฦภยิฑฃบาปาโนยะะบฆศหบฆผบกชกชถ๔ึฦึะน๚ฒปปแตรณั
         15. ฮชสตฯึึะน๚รฮต์ถจผแสตตฤทจึฮป๙สฏกชกชร๑ทจืิ๒ตฎษ๚ึฎผสีนอ๛ึะน๚ร๑ทจตไ
         16. กถถฏฮ๏บรป๏ฐ้กทตฺศผพพซฒสฟดตใฃบหขัภ
         17. ะมสถฦฝฃบะยสฑด๚ส๔ำฺรฟาปธ๖ศห
         18. ศซน๚ศหด๓ิญฤฺฮ๑หพทจฮฏิฑปแธฑึ๗ศฮฮฏิฑกขษยฮ๗สกฮฏิญส้ผวีิีำภัฯึุฮฅผอฮฅทจฑปฟชณตณผฎ
         19. กพึฮน๚ภํีะยสตผ๙กคนใถซฦชกฟกฐาปด๘าปยทกฑืเฯ์ปฅภ๛นฒำฎึ๗ะยษ
         20. ังฯฐฯฐฝฦฝะยสฑด๚ึะน๚ฬุษซษ็ปแึ๗าๅหผฯ๋ึุตใอผส้ฃบตฅะะฑพภเ

           <address id="agl"></address><sub id="7so"></sub>

                1. <acronym id="75B"><strong id="75B"><noframes id="75B">

                 百家乐在线 | Sitemap | RSS

                 百家乐在线 AGฐูผาภึ|ฯ฿ษฯฐูผาภึ AGฐูผาภึ|ฯ฿ษฯฐูผาภึ AGฐูผาภึ|ฯ฿ษฯฐูผาภึ AGฐูผาภึ|ฯ฿ษฯฐูผาภึ
                 ษณฐอฬๅำ|นูอ๘ ภฯปขป๚ำฮฯท|ภฯปขป๚ำฮฯทสึป๚ฐๆ AGฐูผาภึนูอ๘|สืาณ ภฯปขป๚ำฮฯท|ภฯปขป๚ำฮฯทสึป๚ฐๆ อ๘ษฯสฎด๓ีๆศหำ้ภึฦฝฬจ
                 幸福来敲门| 刘强东| 搏击俱乐部| 学校2015| 龙江| 扶余| 小遥17岁| 哈尔滨| 我在故宫修文物| 章丘| 秦安| 黄梅| 野兽之道| 定陶| 十万个冷笑话2| 伊川| 吐鲁番| 柯坪| 我的团长我的团| 奇台| 白朗| 天线宝宝| 一虎一席谈| 汉中| 石评大财经| 一拳超人| 我的女孩| 太极张三丰| 苏州| 鬼吹灯之精绝古城| 朔州| 武神赵子龙| 尸兄| 张磊| 桦川|